vår 2020
KVI-8001 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis - 5 stp

Søknadsfrist

Ph.d.-studentar ved UiT søker opptak ved å melde seg til undervisning i Studentweb innen 1. februar i vårsemesteret.

Ph.d.-studentar ved andre universiteter og deltakere i UiTs førstelektorprogram (med avlagt mastergrad) søker opptak i Søknadweb innen 1. februar. 

Søknadskode 9305.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Ph.d.-studenter og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende) er kvalifiserte søkere. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon på at du er aktiv ph.d.-student eller mastergradsvitnemål. Søkere som har avlagt mastergrad fra et utenlandsk universitet må i tillegg til vitnemål legge ved Diploma Supplement/ engelsk oversettelse av vitnemålet.

Innhold

Emnet vil presentere og diskutere rammene for samtidens forskning på bilde­kunst. Kunsthistoriografiske problemstillinger vil stå sentralt, med et kritisk blikk på den tradisjonelle historiske kontekstualiseringen av bildekunsten. Estetikkens mange­fasetterte tilnærming til bildende kunst er et annet sentralt diskusjonsfelt, med verksbegrepet som omdreiningspunkt. Kunstpraksis er et tredje, forstått både som produksjon av kunst, og hvordan kunsten inngår i en handlingskontekst eller brukssammenheng. Ved å skille ut estetikk, historie og praksis som tre store forståelsesrammer, vil emnet bidra til å gjentenke forholdet mellom disse og tematisere kunsten som materialitet, verk, nærvær, prosess, produksjon. Emnet reflekterer en materiell og pragmatisk vending som er aktuell i en rekke humanistiske disipliner, men stiller også spørsmål til hva forskning på kunst taper og vinner ved en slik vending bort fra det idémessige, kritiske og konstruktivistiske.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Emnet vil gi

 • kunnskap om sentrale tekster innen kunstteori og kunsthistorisk metode
 • dyp innsikt i kunsthistoriens grunnlags­problematikk
 • en forståelse av de historiske betingelsene for forskning på kunst
 • innblikk i dagens forskningsfront

Ferdigheter

For den enkelte ph.d.-student har emnet til hensikt å styrke evnen til

 • kritisk vurdering av akademisk argumentasjon og vitenskapelighet
 • selvstendig refleksjon over samtidskunst så vel som historisk kunst
 • arbeid med komplekse problemstillinger innen det kunsthistoriske/-faglige feltet
 • hensiktsmessig bruk av metode ved forskning på bildekunst


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk/nordisk/engelsk

Undervisning

Emnet vil ha intensiv undervisning over to dager, ca. 14 timer. Undervisningen vil foregå som forelesning og seminarer samt papersessions, og vil være nært knyttet til deltakernes egne forskningsprosjekter. Emnets inviterte forelesere vil delta aktivt i seminarer og diskusjon av papers og prosjekter. 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Innlevering av utkast til paper (4-5 sider) i forkant av emnet
 • Presentasjon av paper i gruppe eller plenum

Eksamen består av:

Paper på 8-10 sider, relatert både til emnets innhold og pensum og til eget ph.d-prosjekt, leveres innen fastsatt frist etter undervisningen. (En standardside regnes som 2300 tegn uten mellomrom.) Vurderingsuttrykk: Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: KVI-8001
 • Tidligere år og semester for dette emnet