vår 2020
ODO-6301 Spesialistutdanning i pedodonti - 180 stp

Emnetype

Spesialistutdanning i pedodonti er en videreutdanning etter Master i odontologi og minimum 2 års kliniks praksis. Spesialistutdanning i pedodonti utgjør et emne, og spesialiseringen er en fortløpende 3 årig kombinert teoretisk og praktisk utdanning. Den er oppdelt semestervis beregnet på 25 studiepoeng pr. semester. I tillegg skal studenten ha gjennomgående vitenskapelig arbeid/pr

Innhold

Spesialistutdanningen i pedodonti skal føre til dypere kunnskap om barn og ungdommers utvikling, atferd og behov for å kunne forstå og ta hensyn til hvordan deres fysiske, følelsesmessige, intellektuelle og sosiale utvikling blir påvirket av deres personlighet, ulike sykdomstilstander samt kulturelle og sosioøkonomiske faktorer.

Utover dette skal spesialistutdanningen gi nødvendige kunnskaper i bittfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi, kjeveortopedi, periodonti, barn- og ungdoms rehabilitering, barn -og ungdomspsykiatri, pediatri og psykologi.

Spesialistutdanningen skal også føre frem til gode kunnskaper i planlegging av tannbehandling, profylaktikk, helseøkonomi og epidemiologi.

Pedagogisk utdanning skal inngå i utdanningen.

En tannlege under spesialistutdanning skal praktisere sine ferdigheter i pedagogikk og helsekommunikasjon, ettersom en spesialist ofte forventes å kunne drive helseopplysning og delta i undervisning, opplæring og veiledning av annet tannhelsepersonell.

Spesialistutdanningen skal også omfatte opplæring i samarbeid mellom spesialister og allmenn tannleger. Evnen til kritisk gransking av metoder og teknikker innen spesialiteten skal utvikles i løpet spesialistutdanningen. Dette innebærer at grunnleggende kunnskaper om vitenskapelige metoder skal innhentes, fremfor alt gjennom en kritisk gjennomgang av litteraturen knyttet til de ulike fagområdene. Det er derfor obligatorisk at en under spesialistutdanningen selv utfører eller deltar i et vitenskapelig arbeid som kan bidra til vitenskapelig skolering.


Hva lærer du

Læringsmål:

Utdanningen har som kliniske/pasientrelaterte mål at spesialisten i pedodonti etter gjennomført spesialistutdanning skal: Selvstendig kunne kritisk analysere og empatisk mestre: I behandlingssituasjonen kunne vurdere atferdsforstyrrelser hos barn og unge, deres psykologiske tilstand, samt valg av behandlingsmetoder. Diagnostikk, utreding og behandling av barn og unge med høy karies risiko og / eller høy karies aktivitet. Diagnostikk, behandling, prognosevurdering samt behandling av komplikasjoner hos barn og ungdom med komplekse dentoalveolare traumer. Diagnostikk, undersøkelse og behandling av barn og ungdom med alvorlige erosjonsskader. Diagnostikk, undersøkelse og behandling av barn og ungdom med alvorlige forstyrrelser i tennenes erupsjon, mineralisering og antall. ¿ Odontologisk behandling av barn og ungdom: med alvorlige somatiske sykdommer, med fysiske funksjonshemninger,  med lærevansker, med psykisk lidelse. Vurdering av anestesirisiko samt gjennomføring av behandling med tilstrekkelig smertekontroll med bruk av sedasjon og generell anestesi. Vurdering av behov for kjeveortopedisk behandling og indikasjoner for barn og ungdom. ¿ vurdering av bittutvikling og tidlig diagnostisering av malokklusjoner samt interseptiv kjeveortopedisk behandling. Behandling av barn med tidlige tegn på aggressiv periodontitt i primære tannsett.II. Identifisere og empatisk kunne samordne/delta i behandling av: Juvenil protetikk, inkludert terapiplanlegging for implantater. ¿ Kjevefrakturer og andre kraniofaciale traumeskader hos barn og ungdom. Klinisk og røntgenologisk bedømmelse av barn og ungdommer med medfødte misdannelser og syndromer med orale manifestasjoner. ¿ Ved behov kunne delta i virksomhet på barnemedisinsk klinikk, barn -og ungdomspsykiatrisk klinikk, samt innen barnehabiliteringen. ¿ Behandling av ungdom med aggressiv periodontitt (permanent tannsett). ¿ Omsorg for barn med kraniomandibular dysfunksjon ¿ Odontologisk behandling av oralmotoriske forstyrrelser hos barn med emosjonelle, fysiske og utviklingshemninger. Mistanke om omsorgssvikt, fysisk mishandling eller seksuelle overgrep mot barn og ungdom. III. Være oppmerksom på og kunne definere: ¿ Klinisk undersøkelse inkludert laboratorietester for vurdering av barns og unges generelle allmennmedisinske fysiske og mentale helse. ¿ Behov for ortognate kirurgiske inngrep hos barn og ungdom.

I tillegg skal pedodontisten etter gjennomført spesialistutdanning i Pedodonti være fortrolig med:

A. Forebyggende virksomhet. En spesialist i pedodonti skal selvstendig kunne organisere forebyggende virksomhet, inkludert tannhelsevirksomhet som drives innen den offentlige tannhelsetjenesten, på helsestasjoner, barnehager, skoler, institusjoner, etc. I tillegg skal pedodontisten beherske profylakse av avvikende tannhelse på grunn av sykdom, fysisk eller mental retardasjon, kulturelle eller sosiale avvik, behandlingsproblemer av psykisk art, etc.

B. Samarbeid innen og utenfor tannhelse systemet, inkludert andre helsetjenester m.m.: Spesialist i pedodonti skal ha kunnskaper om, og erfaring fra konsulentvirksomhet til allmenntannleger. Spesialisten skal videre ha utviklet evne til å samarbeide med andre spesialister og deltakere i det tverrfaglige omsorgsteam. Spesialisten skal også ha evnen til å samarbeide med personal innen medisinske spesialiteter, primært barnhelseomsorg, barnemedisin, barnehabilitering og barne - og ungdomspsykiatri. Utenfor helsevesenet / tannhelse skal spesialisten kunne samhandle med skoler og sosiale myndigheter. Oppfølging av måloppfyllelse Graden av måloppfyllelse følges kontinuerlig under utdanningsperioden og bedømmes innen tre hovedområder: kunnskaper, ferdigheter og generelle ferdigheter.

Kunnskap: Kunnskapskontroll av delemnene POD I- VI skjer gjennom godkjente arbeidskrav i form av skriftlig redegjørelse ved slutten av hvert semester. Øvrige teoretiske arbeidskrav som skal være godkjente, men som ikke kan knyttes til et enkelt delemne er kurs i pediatri, kurs i psykologi og psykiatri for barn og ungdom, kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner. Disse kursene kan ikke heller knyttes til et spesielt semester da de gis uregelmessig. En eventuell utsatt kunnskapskontroll av delemnene grunnet gyldig forfall (sykdom) skjer i begynnelsen av påfølgende semester. Ikke beståtte kurs må tas på nytt.

Ferdigheter: Praktisk kliniske ferdigheter rapporteres gjennom regelmessig oppfølging, sluttgjennomgang og epikrise av alle ferdigbehandlede pasienter. De kliniske arbeidskravene godkjennes av veileder hvert semester. Ikke godkjente kliniske arbeidskrav arbeides videre med neste semester. I løpet av utdanningen skal minst 90 henviste pasienter ferdigbehandles og det er et obligatorisk arbeidskrav at 10 varierte pasientkasus skal presenteres skriftlig og være godkjent av veileder før slutteksamen. Evne til å kunne gjennomgå vitenskapelige artikler presenteres gjennom prosjektarbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisnings- lærings -og arbeidsformer:

Kompetanseutvikling av tannleger under spesialistutdanning skjer i hovedsak gjennom teoretisk og praktisk tjeneste/arbeid under veiledning.

Klinisk tjenestegjøring skjer ved TkNN og omfatter behandling og gjennomføring av påkrevd tannbehandling til de pasienter som henvises til spesialistklinikken / kompetansesenteret.

Teoretisk utdanning: Teoretisk utdanning skjer gjennom en (1) seminaruke per semester i løpet av de tre årene utdanningen varer. Under ledelse av nasjonalt / internasjonalt anerkjente forelesere / forskere diskuteres systematisk teoretiske temaer / delområder som inngår i spesialiteten. Ideen med 6 seminarsamlinger på tre år, er at alle løpet av sin treårs periode får den "teoretiske pakken" uansett når man starter utdanningen. Da det pedodontiske miljøet" i Norge er lite, gir dette en mulighet til å samordne systematisk teoretisk utdanning for alle åtte spesialiststudieplasser i Norge (Oslo 4, Bergen 2, Tromsø 2). Tanken er også at hele eller deler av disse seminarukene kan være åpne selv for ferdige spesialister, og dermed skape forutsetninger for et Norsk pedodontisk nettverk.n foreløpig vurdering bør gjøres i forbindelse med den individuelle arbeids- og utdanningsplan som blir etablert når spesialistutdanningen begynner. Det kan bli behov for revisjon og komplementering av planen i løpet av utdanningen. Klinisk tjeneste Det kliniske arbeidet omfatter 25 timer per uke. Av denne tiden fordeles fire timer per uke til gjennomgang av terapiplanlegging og pasientbeskrivelser under teoretisk / klinisk veiledning. Den praktisk kliniske veiledning skjer fortløpende under hele tjenestetiden. Etter avsluttet praksis


Eksamen

For å fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav i løpet av utdanningen være godkjent.

Muntlig eksamen består av to deler. En teoretisk del samt en praktisk del bestående av 10 skriftlige pasientkasus. Avslutningsvis skal studenten gjennomføre en offentlig forelesning på 45 minutter. det gis mulighet for kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen. Eksamen vurderes som bestått eller ikke bestått.


Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 180
  • Emnekode: ODO-6301
  • Tidligere år og semester for dette emnet