høst 2019
KVE-0110 Praktisk kvensk med grammatikk, del 1 - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Jf. Opptakskrav progresjonskrav i studieplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Det anbefales at du har KVE-0100: Grunnkurs i kvensk


Innhold

Emnet bidrar til forbedring av studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i kvensk, økning av deres ordforråd og utviding av deres kunnskap i kvensk grammatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ord og uttrykk på kvensk knyttet til hverdagslige situasjoner (klær og påkledning, familie og slektskap, menneskekroppen og menneskelige egenskaper, planter og dyr, reise og landskap, fiske og andre næringer)
 • kunnskaper om de grunnleggende grammatiske konstruksjonene i kvensk

Ferdigheter

 • føre enkle samtaler på kvensk om hverdagslige temaer
 • produsere og forstå enkle kvenske tekster
 • danne korrekte basissetninger på kvensk  

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til sentrale deler kvensk språk
 • har utviklet ordforråd i kvensk

har utviklet muntlig kompetanse, lesekompetanse og skrivekompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Hovedsakelig kvensk, med norsk som hjelpespråk. Den muntlige eksamen vil foregå på kvensk.

Undervisning

Undervisninga vil være både nettbasert og samlingsbasert. I samlingsundervisninga vil det være vekt på praktiske og grammatiske øvelser og diskusjoner. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. I nettundervisninga vil studenten få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Emnet er intensivt og studentene må jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas).

Alle skriftlige oppgaver vil bli skriftlig kommentert via nett.


Eksamen

Arbeidskrav

 • Seks obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig.

Eksamen består av:  

 • en hjemmeeksamen på én uke 
 •  en muntlig eksamen på 20 min Ved hjemmeeksamenen vil studenten bli prøvd i sine skriftlige ferdigheter og ved den muntlige eksamenen vil hun/han bli prøvd i sine muntlige ferdigheter.

Ved beregninga av den endelige karakteren teller den skriftlige eksamenen 2/3 og den muntlige 1/3.

Evalueringsform Både den skriftlige og den muntlige eksamenen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: KVE-0110
 • Tidligere år og semester for dette emnet