vår 2019

HEL-6318 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - 10 stp

Sist endret: 24.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø | Alta |

Søknadsfrist

NY FRIST: 10. desember

Emnetype

Videreutdanning på masternivå.

Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter for oppstart og gjennomføring av studiet.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS). Opptak til studier på grunnlag av generell studiekompetanse er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning. Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptaknettsidene til Samordna opptak.

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn og ungdommer. Det vil bli forelest i blant annet betydningen av temperament hos barn, de engstelige barna, skolemiljø, trivsel, mobbing, barn som pårørende, tverrfaglig arbeid, atferdsvansker, rusforebyggende arbeid blant ungdom, resiliens.

Studentene skal også få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til barn og unges psykiske helse.

Emnet passer godt for personer som har erfaring fra arbeid med barn og unge, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • Studenten skal kjenne til ulike modeller for forebygging blant barn og unge og ha kunnskap om relevant teori og empiri om sentrale faktorer (både risiko og beskyttende) av betydning for barn og unges psykiske helse.
  • Studenten skal få kjennskap til relevant og nyere forskning på feltet.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne vurdere risiko- og beskyttende faktorer for barn og unges psykiske helse.
  • Studentene skal kunne vurdere og anbefale ulike forebyggende og helsefremmende tiltak utfra informasjon om barnets behov, problemområder og tilgjengelig kunnskapskapsgrunnlag om hva som er virksomme tiltak.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter avtale.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med totalt tre samlinger. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid.

Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.

Eksamen

Det kreves minst 75 % deltakelse på samlingene. Ta kontakt med instituttet dersom du er i ferd med å overskride denne grensen. Ved ikke godkjent gjennomførelse må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres og godkjennes av emneansvarlig før eksamen tas. Studenten skal levere et skriftlig arbeidskrav over en oppgitt problemstilling som vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen består av en fire timers skoleeksamen der studentene må besvare fire av seks spørsmål. Vurderingen gis i form av bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

HEL-3505 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. 10 stp


Kontakt

Hansen, Mariann Bellika


Universitetslektor
Telefon: +4777644251 mariann.b.hansen@uit.no

 

Magnussen, Kjærsti Stavnes


Studieadm.
Telefon: +4777646983 kjarsti.s.magnussen@uit.no

SØK HER: SØKNADSWEB FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING 

 

 SAMLINGER VÅR 2019

Tromsø:

Uke 5 (28/1-30/1)

Uke 11 (11/3-13/3)

Uke 19 (6/5-8/5)

Eksamensdag: 24.05.2019