vår 2019
HEL-3134 Strålebiologi, stråleterapi og strålevern - 10 stp

Sist endret: 03.11.2019

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav

Søknadskode 3079. Fullført bachelor eller tilsvarende i helsefaglig utdanning, samfunnsvitenskap eller realfag og teknologi. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning (80stp). Det tas forbehold om at tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere takker ja for igangsetting av studietilbudet.

Innhold

Emnet fokuserer på kunnskap som må ligge til grunn for å oppnå spesialisert kompetanse i strålevern og strålebiologi i forbindelse med undersøkelser og behandling hvor stråling benyttes. Tema som strålevernforskriften, strålevernslovgivning, radioaktivt avfall, persondosimetri, intern dosimetri, strålefysikk, strålebiologi og radiokjemi/farmasi vektlegges.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • har inngående kunnskap om strålefysikk, ulike stråletyper og hvordan disse vekselvirker med biologisk materie
 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet strålevern og spesialisert innsikt i forbindelse med strålegivende undersøkelser og behandlinger
 • har inngående kunnskap om intern dosimetri og når dette må gjennomføres
 • har inngående kunnskap om forskrifter og lover som gjelder for medisinsk bruk av stråling
 • har inngående kunnskap om hvordan strålefysikk blir anvendt i stråleterapi

Ferdigheter:

 • kan diskutere og analysere hvordan strålevernforskriften og strålevernslovgivning kan bidra til at personer som arbeider med radioaktivitet kan utføre arbeidet på en sikker og forsvarlig måte
 • kan gjennomføre kontroll- og sikkerhetsrutiner i forbindelse med arbeid med radioaktive forbindelser
 • kan framstille faglige resonnementer om hvordan stråling påvirker biologisk vev og gjøre en risikovurdering med bakgrunn i undersøkelsens berettigelse sett opp mot strålingens potensielle skadevirkninger på friskt vev

Generell kompetanse:

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om dosimetri og det regelverket vi har for strålevern for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med kandidater har mulighet for å fremlegge på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med en samling med påfølgende eksamensperiode. I emnet kombineres forelesninger med seminar, gruppearbeid og andre studentaktive læringsformer.

Eksamen

Arbeidskrav: En individuell hjemmeoppgave som blant annet består av regneoppgaver. Oppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne fremstilles til eksamen.

Eksamen: Individuell praktisk -muntlig eksamen. Samlet varighet på eksamen 45 minutter. Ved vurdering av eksamen brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått. Både praktisk og muntlig del av eksamen må være vurdert til karakteren bestått for å få samlet karakter bestått. Ved ikke bestått må hele eksamen tas på nytt.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


Pensum

Ca 600 sider.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3134