høst 2018
MFA-1009 Nautikk intro - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er ment å gi studentene en innføring i grunnleggende nautikkfaglige problemstillinger som er nødvendig for videre studier innen fagområdet. Emnet inneholder følgende deler:

Del 1: Måle og Instrumenteringsteknikk (50%)

Del 2: Navigasjon Modul 1 - Planlegge og gjennomføre seilas på operativt nivå (40 %)

Del 3: Stabilitet og skipslære (10 %)


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har:

 • Kunnskaper innen maritime ingeniørfag og ser sammenhengen med det nautiske profesjonsfaglige miljøet.
 • Grunnleggende kunnskaper til å utvikle en helhetlig, åpen og nysgjerrig tilnærming til viten innen det maritime fagområdet.
 • Grunnleggende kunnskaper om elektrisitetslære, måleinstrumenter, sensorer, reguleringsteknikk inklusiv PID-regulering i Autopilot, radiobølger og dataflyten (NMEA) vinklet mot anvendelser innen skip og offshore relaterte kontroll-, måle og reguleringssystemer.
 • Generelle kunnskaper om geodesi, kartprojeksjoner, og referansesystem for å kunne angi en posisjon.
 • Kunnskaper om posisjons bestemmelse ved terrestrisk navigering, kystnavigering og blindnavigering
 • Grunnleggende kunnskaper om elektroniske systemer anvendt for posisjonsbestemmelse og navigering.
 • Grunnleggende kunnskaper om skipets oppbygning og driftsinnretninger
 • Grunnleggende kunnskaper om hydrostatikk, stabilitet og skipslære.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Tenke nytt rundt den maritime ingeniørens måte å jobbe på, når det gjelder problemformulering, analyse, spesifikasjon, valg av metode, løsningsgenerering, evaluering og rapportering.
 • Utføre beregninger og målinger i elektrisitetslære.
 • Utføre eksterne og interne justeringer på en autopilot (PID).
 • Planlegge å gjennomføre en seilas, både kystseilas og oversjøisk seilas ved bruk av navigasjonskart og publikasjoner.
 • Foreta bestikkoppgjør under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart.
 • Anvende magnetisk kompass og styrekontrollsystemer.
 • Redegjøre for grunnleggende prinsipper rundt skipets konstruksjon og oppbygging.
 • Redegjøre for enkle hydrostatikk og stabilitets beregninger samt begreper rundt skipets sjødyktighet.

Generell kompetanse

 • Studenten kan tenke helhetlig, åpen og nysgjerrig tilknyttet til nautisk og maritim viten.
 • Studenten kan kommunisere om grunnleggende kunnskaper i elektrisitetslære og reguleringsteknikk.
 • Kan formidle grunnleggende kunnskaper i navigasjon og skipslære


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer, Laboratorieøvinger 12 timer. 8 Simulatorøving. Obligatoriske innleveringer.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100%

Det gis bokstavkarakter A - F

Praktisk prøve på simulator: bestått/ikke bestått

Begge deler må bestås. .

75 % av alle simulatorøvingene, 75 % av alle laboratorieøvinger og 75 % av alle obligatoriske skriftlige innleveringer må være gjennomført og godkjent.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Pensum

Oppgis ved studiestart

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-1009
 • Tidligere år og semester for dette emnet