høst 2018
MFA-2014 Lastehåndtering - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Søknadskode 9391

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MS524 Laste- og losseteknikk 10 stp

Innhold

 • Internasjonale konvensjoner, koder og regelverk relatert til transport av last til sjøs
 • Planlegging, overvåking, lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under seilas
 • Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles
 • Opprettholdelse av skipets sjødyktighet for ivaretakelse av sikkerheten
 • Kontrollere trim, stabilitet og belastning på skrog ved behandling av last
 • Frakt av hydrokarboner og kjemikalier som flytende bulk


Anbefalte forkunnskaper

MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Kunnskap om relevante internasjonale regler, koder og normer for trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av alle typer last.
 • Kunnskap om virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet, trim og stabilitet.
 • Kunnskap om trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv.
 • Kunnskap om forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Anvende regelverk under de forskjellige operasjoner.
 • Identifisere de delene av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet.
 • Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing.
 • Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning på skroget.
 • Bruke databaserte lasteprogram.
 • Identifisere og bruke lastehandtering- og sikringsutstyr.

Generell kompetanse

 • Grunnleggende forståelse for lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for ulike typer last under reisen
 • Krav om hindring av forurensning fra skip
 • Opprettholdelse skipets sjødyktighet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger, 28 timer øving, 28 timer simulatorøvinger og lastekalkulator program (bulk/olje) og 6 timer pumpe-lab.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A - F.

75% av simulatorøvingene, laboratorieøvingene og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått – eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Pensum

Oppgis ved studiestart.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2014
 • Tidligere år og semester for dette emnet