høst 2017
SVF-6001 Samisk kulturkunnskap l - 30 stp

Sist endret: 20.02.2018

Søknadsfrist

1. august 2017 via EVU-web.

Emnetype

Emnet er et videreutdanningsemne på bachelornivå.

Målgruppen for studiet er alle som kommer i berøring med samiske spørsmål gjennom arbeid, studier, eller på annet vis. Studiet vil være relevant for lærere, helsearbeidere, journalister og offentlige ansatte som arbeider med samiske spørsmål eller i flerkulturelle kontekster.


Opptakskrav

Krav for opptak er generell studiekompetanse. Vurdering av realkompetanse kan erstatte kravet om generell studiekompetanse (gjelder søkere som er 25 år eller eldre i søknadsåret).

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SKS-100 Semesteremne i samisk kulturkunnskap 30 stp
SVF-6011 Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område 5 stp

Innhold

Studiet er delt inn i fem tema som danner grunnlaget for tilsvarende antall undervisningsbolker. Undervisningene på to av disse bolkene skjer på regulære samlinger, mens de tre øvrige bolkene dekkes av nettbasert undervisning. Forelesere fra ulike samfunnsfag vil gjennom studiet presentere sine perspektiv på de fem temaene.

Del 1 Introduksjon - Forskningshistorie

I denne delen vil det bli gitt en forskningshistorisk bakgrunn til studiet av samisk historie og kultur og ulike forståelser og vitenskapsteoretiske tilnærminger vil bli drøftet. Det inngår en ekskursjon til samiske kulturminner på Spildra i Kvænangen.

Del 2 Sosial organisering, økonomi og bosetning

Denne delen gir en oversikt over hovedtrekkene i ulike former for sosial organisering, næringstilpasning, bosetning og befolkningsutvikling fra forhistorisk tid til i dag. Variasjoner i og overganger mellom ulike former for næringstilpasning blir også drøftet

Del 3 Religion / kosmologi

Denne delen behandler både førkristne samiske religionsformer, læstadianismen og andre sider ved samisk kosmologi.

Del 4 Rettighetsproblematikk / urfolk-perspektivet

Denne delen gir et innblikk i samisk rettighetsproblematikk, både i historisk sammenheng og i et folkerettslig perspektiv. Videre vil den samiske situasjonen bli diskutert i forhold til internasjonale urfolksspørsmål.

Del 5 Etnisitet / identitet Denne delen behandler etnisitet, forutsetninger for vedlikehold og endring av samisk identitet, og ulike uttrykk for samisk selvforståelse og interesseformulering.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Grunnleggende kunnskaper om samisk kultur og samfunn i fortid og nåtid
 • Innsikt i den forskningshistoriske bakgrunnen til studiet av samisk historie og kultur
 • Kjennskap til samfunnsfaglig tenkemåte
 • Kunnskap om hvordan ulike samfunnsfaglige perspektiv bidrar til forståelsen av samisk kultur
 • Oversikt over kulturell variasjon i de samiske samfunn, samenes relasjoner til nabofolk, og samisk tilknytning til urfolksproblematikk                                               

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Diskutere samisk samfunns- og kulturutvikling i et langtidsperspektiv på bakgrunn av historiske, arkeologiske og sosialantropologiske tilnærmingsmåter
 • Formidle faglige innhold skriftlig og muntlig
 • Arbeide selvstendig med gitte problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Undervisning

Studiet organiseres som et deltidsstudium over to semestre som innledes med en samling på Spildra i Kvænangen og avsluttes med samling i Tromsø på slutten av vårsemesteret. Den første samlingen på Spildra strekker seg over tre dager (fredag til søndag), hvorav én dag er satt av til ekskursjon til øyas rike samiske kulturminnemiljø. Den siste samlingen foregår på Tromsø Museum og museets samiske utstillinger vil da inngå som en viktig del i undervisningen. Undervisningen mellom de to samlingene er nettbasert, blant annet med videoforelesninger og tilhørende nettmøter. Etter at de er lagt ut vil videoforelesningene og tilhørende presentasjoner (film, billedmateriale, powerpoint) være tilgjengelig for studentene ut studieåret. Mellom samlingene vil studentene ha mulighet for kontakt med lærere og medelever gjennom fronter-rom.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på begge samlingene og tre nettmøter.

I tillegg må studenten ha innlevert besvarelse på hver av de tre mappetekstene, som leveres inn i etterkant av nettmøtene (for omfang, se eksamen).

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen:

Eksamen består av mappevurdering. Dette innebærer at eksamen sees på som en kontinuerlig læringsprosess for den enkelte deltaker. Eksamen består av fire individuelle skriftlige mappetekster, som leveres til fastsatte tidspunkt i løpet av studiet. Tre av mappetekstene, som leveres inn i etterkant av nettmøtene, skal hver ha et omfang på ca.1800 ord (4-5 sider).

Den siste mappeteksten som skrives i etterkant av siste samling, skal være på ca 4000 ord (12-15 sider). Innleveringsfristen er 4 uker etter utdeling av oppgavetekst.

Studentene får individuell tilbakemelding fra faglærere på de tre første mappetekstene. Den samlede mappen på fire besvarelser leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig karakter gis etter samlet vurdering.

Ved eksamen benyttes karakterskala som går fra A til F, der A er den beste karakteren og E den dårligste. Kandidater som får F har ikke bestått eksamen.

Dersom mappen med de fire skriftlige besvarelsene samlet ikke kan vurderes til bestått, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen.

Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at studenten leverer inn en ny versjon av den samlede mappen (hele mappen sensureres på nytt). Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av det nye semesteret etter siste ordinære eksamen jf § 21 i forskriftene for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Pensum

Ca. 1800 sider
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SVF-6001
 • Tidligere år og semester for dette emnet