høst 2017
MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår - 50 stp

Sist endret: 20.02.2018

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i medisin og integrert master i odontologi ved UiT. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MED-100 Biomedisinske basalfag 50 stp
MED-100 Medisin stadium 1 (1. studieår) 50 stp
HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet 10 stp
HEL-0720 Felleskurs helsefak - for desentralisert sykepleierutdanning 10 stp
HEL-0730 Felleskurs helsefak - for sykepleie campus Hammerfest 10 stp
ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn 2 stp

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram

Emnet består av 6 delemner (1.1-1.6) samt langsgående temaer (Profkom og Vitkom):

 • 1.1 Det Helsevitenskapelige Fakultets Felleskurs (Hel-Fel)
 • 1.2 Introduksjon til medisin- og odontologistudiet
 • 1.3 Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1
 • 1.4 Respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon 1
  • 1.5 Gener, celleproliferasjon og kreft
 • 1.6 Infeksjon og inflammasjon
 • Profesjonell kompetanse (Profkom 1)
 • Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 1)

Alle delemner og temaer følges opp i undervisning på 2. og/eller 3. studieår (se MED-2501 og MED-2510).

 

Hel-Fel er nettbasert og omfatter en studieforberedende og en profesjonsforberedende del som start på de langsgående temaer i Profkom og Vitkom. Hensikten med dette felles delemne er å virkeliggjøre visjonen om helsefagstudenten som en aktivt lærende og kritisk tenkende student som ser at noe av kunnskapsstoffet innen helsefagene er felles og grunnleggende for alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Gjennom læringsstier får studentene innføring i kritisk kildevurdering (informasjonskompetanse), etikk og kommunikasjon, kjennskap til helsevesenets oppbygging og finansiering og samhandling i helsetjenesten.

Studentene kommer tidlig i kontakt med pasienter og lærer enkle undersøkelser. De trenes i å vurdere egen og andres kommunikasjon. Ved utplassering ved legekontor/tannlegekontor og sykehjem får studentene direkte kjennskap til faglige utfordringer i lege- og tannlegeyrket og i case-undervisning arbeides med kobling mellom humanbiologisk teori og klinisk praksis. Førstehjelp introduserer akutte kliniske problemstillinger i norsk dagligliv og den første livreddende håndtering herav.

 

Introduksjon består hovedsakelig i grunnleggende humanbiologi som forspill til de etterfølgende tematiske delemnene i emnet. Undervisningen omfatter: Lokalisasjon og hovedfunksjon til organer og organsystemer (funksjonell anatomi), samt utvalgte temaer i kjemi, biokjemi, cellebiologi, basal nevrofysiologi, sansefysiologi og histologi. Det gis også en introduksjon til medisinsk nomenklaturlære.

Fordøyelse, metabolisme og ernæring introduseres, med fokus på biokjemi, fysiologi, histologi, anatomi og farmakologi som gir kunnskaper om opptak, transport, omsetning og lagring av næringsstoffer. I tillegg inneholder delemnet medisinsk statistikk for å gi kunnskap om statistisk usikkerhet og variasjon i tilknytning til kliniske problemstillinger.

Lunger, nyrer, hjerte og sirkulasjon presenteres med fokus på fysiologi, anatomi og histologi. Basale forhold om billeddiagnostikk og farmakologi introduseres. Studentene lærer om basale kliniske målemetoder.

Gener, celleproliferasjon og kreft har cellebiologi og genetikk som sentral teoretisk plattform og introduserer basal patologi (sykdomslære) og onkologi (kreftlære).

I infeksjon og inflammasjon introduseres studentens til mikrobielle agens som virus, bakterier og parasitter, både som normalflora hos mennesker, men også som årsak til infeksjonssykdom. Immunsystemet, vaksiner og antibiotika er sentrale temaer.


Hva lærer du

Læringsutbytte

De 7 overordnede læringsmål for studiet gjenfinnes her på et lavere taksonomisk nivå. MED-1501 har sammen med MED-2501 relativt større fokus på det teoretiske og epistemologiske grunnlaget for sykdom og helse sammenlignet med de senere studieårene.

 • Det primære læringsmål (arbeide med relasjoner) er at studenten skal lære å møte pasienten empatisk og respektfullt og med sikte på denne sentrale relasjon beskrive og diskutere de viktigste forhold som
 • forårsaker lidelse og
 • gir behandlingsmuligheter

 

med særlig fokus på kroppens fysiologiske funksjoner og systemer ¿ herunder fordøyelse, metabolisme, vekst, respirasjon, sirkulasjon, nyrefunksjon, immunforsvar og endokrine systemer, ¿ samt interaksjoner med miljøet av betydning for helse ¿ herunder kreft, infeksjoner og ernæring. Dette skal skje med tanke på resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

 

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Studenten skal lære å kunne

 • beskrive og diskutere de særlige muligheter og plikter knyttet til legens/tannlegens rolle i møte med pasienter (arbeide med posisjoner),
 • beskrive kroppens fysiologiske funksjoner og systemer og anvende denne kunnskapen i problemløsning knyttet til kliniske problemstillinger (arbeide med beslutninger),
 • innhente og anvende kunnskap om pasientens hverdag, livsvilkår og risiko for sykdom i problemløsning knyttet til kliniske problemstillinger (arbeide med informasjon),
 • identifisere elementer som inngår i kommunikasjon og gjennom å utføre sentrale kommunikative og diagnostiske handlinger (arbeide med handling).

 

Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og rett til medbestemmelse.

 

Videre skal studenten kunne

 • samarbeide om kliniske problemstillinger i case-basert problemløsning i grupper (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak),
 • anvende tilbakemelding om egen prestasjon til videre kunnskapsinnhenting og ferdighetstrening (arbeide med livslang læring).


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Besvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

 • Forelesinger
 • Casegrupper
 • Basisgrupper
 • Laboratoriearbeid
 • Læringsstier på nett
 • Ferdighetstrening
 • Gjennomgang av anatomiske og patologiske makropreparater
 • Klinisk praksis og samtale med pasient
 • Skriftlige oppgaver

Sikkerhetsopplæring ¿ integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i laboratoriet samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk.

 

Praksis - Kortvarig utplassering ved legekontor/tannlegekontor (2-3 dager) og sykehjem (2 dager).


Eksamen

Skriftlig eksamen med 6 timers varighet ved avslutning på studieåret. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats.

 

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

Arbeidskrav

 • Skrive oppgaver om informasjon, plagiering akademisk skriving og egen læring
 • Delta i gruppearbeid og seminar basert på praksisbesøk og samtale med pasient
 • Delta i gruppearbeid og seminar med kliniske problemstillinger og caser
 • Delta i laboratorieøvelser og skrive laboratorie-journal
 • Delta i demonstrasjoner (inkl. anatomiske preparater)
 • Delta i førstehjelpskurs

 

 • Andre bestemmelser - Se Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-1501, Medisin og odontologi år 1.


Pensum

Læringsmålene for de enkelte delemnene erstatter pensum i tradisjonell forstand. Studentene kan fritt velge hvilke lærebøker/læringsverktøy de ønsker å bruke for å tilegne seg den nødvendige kunnskapen. Det er utarbeidet en liste over anbefalte bøker/læringsverktøy for emnet. Denne listen revideres årlig og samkjøres med litteraturanbefalinger for seinere studieår.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: MED-1501
 • Undersider