Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

BLU-1211 Natur, lek og læring i barnehagen - 20 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Forsterkningsemne som kan velges andre studieår i barnehagelærerutdanninga. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Hovedfokus vil være å styrke studentenes bevissthet om naturens betydning for barns utvikling gjennom lek og læringsaktiviteter i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i pedagogisk dokumentasjon og pedagogisk ledelse av lærings- og danningsprosesser i barnehagen.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barns læringsstrategier i lek og aktiviteter med naturen som læringsarena
 • medvirkning, observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for å styrke  barns leke- og læringsmiljø
 • hvordan natur og nærmiljø kan benyttes som læringsarena, bl.a. med henblikk på samiske tradisjoner
 • hvordan holdninger og praksiser knyttet til bærekraftig utvikling kan etableres i barnehagen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • tilrettelegge for lek- og læringsprosesser i natur og nærmiljø
 • delta i lek og læringsaktiviteter i samspill med barn og voksne
 • observere og dokumentere barns leke- og læringsstrategier
 • lede læringsprosesser gjennom arbeid med pedagogisk dokumentasjon

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • orientere seg i og bruke naturens muligheter for lek, utforsking, læring og bevegelse gjennom aktiv medvirkning sammen med barn og medarbeidere
 • lede arbeid med pedagogisk dokumentasjon
 • reflektere kritisk over aktuelle tema koblet til barns lek og læringsprosesser (med spesielt henblikk på læring i friluft), eksempelvis knyttet til sosiale forhold, likestilling og kulturelt mangfold

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og har jevnlig undervisning i Tromsø. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 110 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • deltakelse på praksisforberedende møte
 • studentens utviklingsmål og plan for praksisperioden ferdigstilles i samråd med praksislærer første praksisuke. Studenten informerer medarbeidere
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • igangsette og lede et dokumentasjonsarbeid om barns lek og læring med naturen som arena
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • planlegge og gjennomføre én til to praktisk-metodiske aktiviteter over gitt tema i gruppe. Muntlig evaluering i plenum i etterkant av aktivitetene
 • med utgangspunkt i dokumentasjonsarbeidet fra praksisoppgaven individuelt presentere en faglig problemstilling som belyses og drøftes i et muntlig framlegg på 15 minutter
 • individuell skriftlig innlevering med utgangspunkt i det pedagogiske dokumentasjonsarbeidet (se punktet over), omfang 2000-3000 ord 

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Eksamen består av:

Individuell muntlig eksamen (20 minutter).

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved karakteren F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BLU-1206 Natur, lek og læring 20 stp

Pensum

Bøker:
Bagøien, T. E. & Storli, R. (2013). Lag en naturlekeplass - I barnehage og skole. 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. 101 sider.

Bakke, H. H. K. (2017). Natur 1 - Barn opplever naturen. 2.utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5 (s. 57 - 78) og 8 (s.103 - 112). Bok fra BLU-1207. 39 sider.

Broström, S. & Frøkjær, T. (2016). Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum. 160 sider.

Fasting, M. L. (2017). Barns utelek. Oslo: Universitetsforlaget. 123 sider.

Haug, K. H. & Jamissen, G. (2015). Se min fortelling - digital historiefortelling i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 200 sider.

Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjoner til bevegelige praksiser. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 2 (s. 17 - 29). Bok fra BLU-1001. 12 sider.

Lysklett, O. B. (2013). Ute hele uka: Natur og friluftsbarnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 208 sider.

Vedum, T. V., Dullerud, O. & Ødegaard, T. (2005). Natur- og gårdsbarnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. 200 sider.

Øvrevik, G. (2016). Aktivitetshefte for fysisk aktivitet. Oslo: Cappelen Damm. 77 sider.

 

PDF-filer på nett:
DagRos: Har du ansvar for andres sikkerhet? Unngå ulykken, skap trygghet ved å bruke DagRos. Hentet fra: http://www.rogbr.no/Skjemaer%20og%20meldinger/Dagros.pdf 4 sider.

Engdahl, I. (2015). Early childhood education for sustainability: The OMEP world project. International journal of early childhood 47(3): 347-366. Hentet fra: http://www.worldomep.org/wp-content/uploads/2013/12/IJEC-2015-ECE-for-Sustinability-The-OMEP-world-project.pdf 19 sider.

Hagen, T. L. (2015). Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning. 10(5): 1-16. Hentet fra: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1430/1277 16 sider.

Moen, K. H., Blekesaune, A. & Bakke H. K. (2008). Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager? Barn 3: 37-56. Norsk senter for barneforskning. Hentet fra: https://www.ntnu.no/documents/1272099285/1272486834/moen.pdf/6f8cf9d0-3e50-44d2-bfeb-aacc9b1d970d 19 sider.

Norges skiforbund. (2017). Aktivitetsbanken - skileik. Hentet fra: http://aktivitetsbanken.no/ski/perioder/skileik/

Sageidet, B. M. (2015). Bærekraftig utvikling i barnehagen - bakgrunn og perspektiver. Norsk pedagogisk tidsskrift. 99: 110-123. Hentet fra: https://www.idunn.no/file/pdf/66781831/baerekraftig_utvikling_i_barnehagen_-_bakgrunn_og_perspektiv.pdf 14 sider.

Sametinget (2007). Veileder for barnehager med samiske barn. Hentet fra: http://docplayer.me/2785833-Veileder-for-barnehager-med-samiske-barn-oahppa-lea-geahpas-guoddit-kunnskap-tynger-ikke.html 48 sider.

Sanderud, J. R. & Gurholt, K. P. (2012). Barns nysgjerrige lek i natur. Utforskende dannelse. Nordic Studies in Education. 34, 3-20. Hentet fra: http://www.idunn.no/file/pdf/65819201/Barns_nysgjerrige_leki_natur_Utforskende_dannelse.pdf 17 sider.

Simonsen, K. (2017). Skiaktiviteter i barnehagen. Del 1. Oslo: Barnehageforum. Hentet fra http://www.barnehageforum.no/showarticle.aspx?ArticleID=2036 7 sider.

Skjørdal, A. K. & Tesfamichae, A. A. (2014): En lek i kjøkkenhagen - å dyrke økologiske grønnsaker med barn. Fylkesmannen i Buskerud. Hentet fra: http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMBU/Landbruk%20og%20mat/%C3%98kologisk%20landbruk/En%20lek%20i%20kj%C3%B8kkenhagen.pdf 32 sider.

 

*Kompendium BLU-1211:
*Heggen, M. P. (2015). Bærekraftig utvikling i norske barnehager - et spørsmål om naturfølelse?. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 117-133). Bergen: Fagbokforlaget. 16 sider.

*Kibsgaard, S. (2014). Uterommets muligheter for barns fortelling og undring. I M. Sæther & T. L. Hagen (Red.), Kreativ ute - Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 146 - 162). 16 sider.

*Klepsvik, K. & Heggen, M. P. (2015). Ta naturen tilbake i barnehagen. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 95-115). Bergen: Fagbokforlaget. 20 sider.

*Lundhaug, T & Neegaard, H.R. (2013). Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 7 (s.113-137). 24 sider.

*Lynngård, A. M. (2015). På jakt etter naturfag i natur- og friluftsbarnehagen. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 135-153). Bergen: Fagbokforlaget. 18 sider.

*Maanum, L. (2013). Mangfoldig naturglede i barnehagen. Lek med natur, miljø og teknikk. Oslo: Kommuneforlaget. Kap.1 (23 - 58). 35 sider. ISBN: 978-82-446-2022-2

*Myrstad, A. og Sverdrup, T. (2016). Første-fots-erfaringer gjennom vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. I T. Gulpinar, L. Hernes og N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen (s. 97 - 118). Bergen: Fagbokforlaget. 19 sider.

*Pedersen, L., Bøyum S. & Haukedal, K. S. (2015). Utviklingsarbeid og faglighet i barnehagen. I Greve, A., Pedersen, L. & Sviggum, H. G. (Red.), Faglighet i barnehagen (s. 202-218). Bergen: Fagbokforlaget. 15 sider.

*Sandseter, E. B. (2014). Risikofylt lek i barnehagen. I E. B. H. Sandseter og J.-O. Jensen (red.), Vilt og farlig - om barn og unges bevegelseslek (s. 13 - 25). Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. 13 sider.

*Storli, R. (2014). Born to be wild - barns boltrelek og lekeslåssing. I E. B. H. Sandseter og J.-O. Jensen (red.), Vilt og farlig - om barn og unges bevegelseslek (s. 80 - 92). Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. 13 sider.

*Storli, R. & Sundt, M. R. (2014). Boltrelek og lekeslåssing i et barnehagepedagogisk perspektiv. I E. B. H. Sandseter og J.-O. Jensen (red.), Vilt og farlig - om barn og unges bevegelseslek (s. 97 - 113). Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. 16 sider.

*Åberg, A. & Taguchi, H. L. (2012). Lyttende pedagogikk - etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 og 3. 14 sider.

Støttelitteratur
Alme, H. (2010). Barnehage på naturlig vis - Med rammeplan og hjarte som kompass. Oslo: Kommuneforlaget.

Bakke, H. H. K. (2013). Natur 1 - Barn opplever naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Repetisjon fra BLU-1207)

BirdID-app til mobil. Hentet fra https://www.birdid.no/

Buaas, E. H. (2016). Med himmelen som tak - Barns skapende lek utendørs. 3.utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Gallis, H. (2016). Dyrk byen. Håndbok for urbane bønder. Oslo: Spartacus Forlag AS.

Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjoner til bevegelige praksiser. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget. (Repetisjon fra BLU-1001)

Kunnskapsdepartementet (2006). Temahefte om natur og miljø.

Kvitre!-app til Iphone og Ipad. Hentet fra: https://itunes.apple.com/no/app/kvitre!-fuglesanger-i-norge/id373561269?l=nb&mt=8

Løkken, G. & Søbstad, F. (2013): Observasjon og intervju i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Osnes, H., Skaug, H. N. & Kaarby, K. M. E. (2015). Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. (Repetisjon fra BLU-1207)

Svendson, L. (2011): Fuglesang. 150 norske fuglearter - beskrivelse og lyder. Oslo: Cappelen Damm.