vår 2017
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2 stp

Søknadsfrist

Eksterne søkere: Søknadsfristen er utvidet til 2. januar for vårsemesteret. Søknadskode 9305 i Søknadsweb.

Dersom du får opptak til emnet må du melde seg til undervisning og eksamen i Studentweb innen 1. februar i vårsemesteret og 1. sepember i høstsemesteret.

Ph.d.- og forskerlinjestudenter ved UiT Norges arktiske universitet melder seg til undervisning og eksamen i Studentweb.


Emnetype

Ph.d.-emne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet er et samarbeid mellom Klinisk forskningsavdeling, UNN, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord og Institutt for klinisk medisin, UiT. Kurset inngår som en del av forskerskolen TRAVERS sin kursportefølje.


Opptakskrav

Ph.d.-studenter, masterstudenter ved et forskerlinjeprogram og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende), er kvalifiserte søkere. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon på at du er aktiv ph.d.-student eller masterstudent ved et forskerlinjeprogram, eller mastergradsvitnemål. Dersom mastergraden er avlagt ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon må det være vedlagt et Diploma Supplement/ engelsk oversettelse av vitnemålet. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter betaler ikke semesteravgift.

For mer informasjon om ph.d.-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet gå til: http://uit.no/helsefak/forskning/phd/emner

Anbefalte forkunnskaper "HEL-8024 Quantitative research methods" eller tilsvarende kunnskaper.  


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-8019 Analyse av registerdata i forskning 1 stp

Innhold

Emnet vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter, eksempler på hvordan data fra registre blir publisert som forskning, og erfaringer med registre hvor pasienter selv registrere data. Emnet omhandler ulike analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i "Directed acyclic graphs" (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få ei innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata, samt styrker og svakheter ved bruk av registerdata.

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet skal studentene kunne:
 • Diskutere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tversnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), samt beskrive effektstørrelser brukt ved de ulike typene design.
 • Ta i bruk samt vurdere fordeler og ulemper av ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet.
 • Kjenne de viktigste norske sykdomsregistre og hvordan de er juridisk regulert
 • Kjenne til styrker og svakheter ved bruk av registerdata i forskning
 • Kunne beskrive begrepet "counterfactual causality"
 • Forklare en "Directed acyclic graph" (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAGs
 • Kunne diskutere moderne metoder brukt ved kausal modellering
 • Analysere data ved bruk av "propensity score", samt vite når det er hensiktsmessig å bruke "propensity score"
 • Identifisere problem med multippel testing og beskrive metoder som korrigerer for problemene
 • Kjenne til hvordan man publiserer effekter i studier basert på registerdata, fra design via materiale, metode, resultat og diskusjon til konklusjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Arbeidskrav Obligatorisk deltagelse på 80 % av forelesningene

Eksamen og vurdering Hjemmeeksamen - eksamensoppgaver med spørsmål og oppgaver, vurderes bestått/ikke bestått. Eksamen kan leveres på skandinavisk språk eller på engelsk.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Søknadsfrist for kontinuasjonseksamen 15. august.


Pensum

Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved emnestart.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 2
 • Emnekode: HEL-8020
 • Tilleggsinformasjon
 • Ph.d.-studenter ved UiT
 • Emneinformasjon
 • Eksterne søkere
 • Tidligere år og semester for dette emnet