Skikkethetsvurdering

Løpende vurdering av studentene vil foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns, elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Særskilt skikkethetsvurdering skal foretas hvis det foreligger begrunnet tvil om en student er skikket. Studenter som det reises tvil om, vil få skriftlig varsel om særskilt skikkethetsvurdering og nærmere oppfølging. En student som blir funnet ikke-skikket, kan utestenges fra utdanningen i inntil 5 år.

Muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering, vil bare bli benyttet i helt spesielle tilfeller. En slik vurdering skal utføres når andre virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen.

Studier som er omfattet av skikkethetsvurdering
Kunnskapsdepartementet har i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 1 fastsatt hvilke utdanninger som er omfattet av skikkethetsvurdering etter lov om universitetet og høyskoler § 4-10. Følgende utdanninger er omfattet av skikkethetsvurdering:

 • barnehage- og førskolelærerutdanning

 • Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

 • audiograf (audiolog)

 • barnevernspedagog

 • bioingeniør

 • ergoterapeut

 • farmasøyt (inkludert reseptar)

 • fysioterapeut

 • jordmor

 • klinisk ernæringsfysiolog

 • lege

 • optiker

 • ortopediingeniør

 • psykolog

 • radiograf

 • sosionom

 • sykepleier

 • tannlege

 • tannpleier

 • tanntekniker

 • vernepleier,

 • paramedicutdanning

 • profesjonsutdanningen i teologi

 • trafikklærerutdanning

 • logopedutdanning

 • utdanninger i spesialpedagogikk

 • tolkeutdanningene i tegnspråk

Institusjonsansvarlig
Tvil om en students skikkethet meldes til institusjonsansvarlig. Alle som er i kontakt med studenten kan levere inn tvilsmelding, herunder for eksempel faglærere, praksisveiledere, administrativt tilsatte og studenter. Den som leverer tvilsmeldingen kan ikke være anonym. Tvilsmelding må fylles ut og sendes til Ingrid Cathrin Nordli eller Linda Okstad, som er institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen av studenter ved UIT.

Ansvarlig for siden: Siv Forså Østerud
Sist endret: 03.03.2020 13.04
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kontaktpersoner

Institusjonsansvarlig - Ingrid Cathrin Nordli

Institusjonsansvarlig - Linda Okstad

seniorrådgiver - Siv Forså Østerud

Skjema

Tvilsmelding lærer- og spesialpedagogiske utdanninger:  
bokmål / nynorsk

Logoped-, helse- og sosiafaglutdanninger: 
bokmål / nynorsk

Sendes til en av overnevnte kontaktpersoner

Lær mer om skikkethet

Se våre videoer

Forelesning (av Jørgen Sundby)

Samtale om skikkethet (Jørgen og Ingrid)