Stipend og legater

I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen har du som student også mulighet til å søke om støtte fra andre nasjonale stipend- og legatordninger. UiT har også egne legatordninger for sine studenter.

Sparegris


Her finner du informasjon om stipend og lån via Lånekassen.


Legater:

OBS: Søknadsfrist og legatstørrelse offentliggjøres på Tavla - penger å hente.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Svetlana V. Olsen.

Professor Oluf Kolsrud og hustru Borghild Kolsruds legat
Legatet tildeles forskere, studenter eller elever i videregående skole fra de to nordlige fylker (Troms og Finnmark og Nordland) til utdannelse eller som bidrag til vitenskapelig virksomhet. Legatet skal ytes til menn eller kvinner som vil studere og arbeide med historie, herunder kirkehistorie og kulturhistorie.

Professor Oluf Kolsrud og hustru Borghild Kolsruds legat - Troms fylkeskommune

Det blir ikke utlysning i 2024

Fiskeriforskningsfondet
Til forskningsprosjekter og ethvert annet tiltak som er av betydning for utviklingen av forhold innenfor fiskerinæringen.

Det blir ikke utlysning i 2024

Kong Haakon den 7des utdannelsesfond for norsk ungdom 

Stipend gis innen praktiske, teoretiske og kunstneriske fag etter avsluttet videregående skole. Stipend kan også gis til bearbeidelse av materiale innsamlet på Svalbard.

Det blir ikke utlysning i 2024

Fondet for Universitetet i Tromsø
Formålet er å støtte tiltak som er av betydning for oppbygging og utvikling av Universitetet i Tromsø. 

Det blir ikke utlysning i 2024

Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond ved UiT Norges arktiske universitet
Formålet er å yte støtte til kreftforskning, tidlig fødsel- og spedbarnsdødelighet og diabetesforskning.

Det blir ikke utlysning i 2024

Ingegjerd Seljestad og Johanna Sættem Seljestads minnefond
Brukes til innsamlings- og forskningsformål av kulturhistorisk art innenfor Nord-Norge, fortrinnsvis til Tromsø museums ansatte.

Søknadsfrist 15. oktober. Utlysningen kommer.

Ranghild og Georg Robertsens minnefond

Støtte til «ren kreftforskning ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.»

Det blir ikke utlysning i 2024

Legathåndboka
Legathåndboka gir en fullstendig oversikt over stipender og legater til utdanning, videreutvikling, kultur og forskning for nordmenn. Boka inneholder nærmere 2000 forskjellige tilbud.

Boka gis ut en gang i året og fås kjøpt i bokhandelen. Den kan også lånes på Universitetsbiblioteket (UB), og den er også tilgjengelig på internett.

Utgiver: Cicerone forlag


Stipend for studier i utlandet

Studenter som reiser på utveksling har tilgang til ulike finansieringskilder for å få lån og/ eller stipend. De viktigste er:

Lånekassen:
Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet får lån og stipend fra Lånekassen. Du søker om støtte via nettsøknad. Hvor mye du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter hva slags utdanning du tar, på hvilket lærested du tar den, hvilket nivå du er på og hvor i verden du skal være. Les mer på Lånekassens nettsider. Dersom du tar språkkurs i tilknytning til utenlandsoppholdet har du også mulighet til å søke Lånekassen om språkstipend.

Erasmus+:
EUs program for høyere utdanning. Gjelder utveksling til utvalgte universiteter og høgskoler i EU-/EØS-området. Stipend fra 1600 til 2000 NOK per måned.

Nordplus/Nordlys:
Nordisk ministerråds utvekslingsprogram. Gjelder utveksling til universiteter og høgskoler i Norden: Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige. Stipend på ca. 1500 NOK per måned.

North 2 North:
Utvekslingsprogrammet til universitetsnettverket University of the Arctic. Gjelder utveksling til utvalgte universiteter og høgskoler subarktiske land (Canada, USA, Russland mm.). Stipend på 15 000 NOK for opphold som varer ett semester.

Barentsplus:
Utvekslingsprogram under Barentsprogrammet. Gjelder for utveksling til universiteter i Nordvest-Russland. Stipend på 10 000 - 20 000 avhengig av oppholdets lengde.

Arkhangelskavtalen:
En bilateral avtale mellom UiT og Pomoruniversitetet i Arkhangelsk. Stipend på 1000 NOK per måned (maks 5000 NOK).

Reisestøtte for samiske studenter:
Støtteordning for samiske studenter koordinert av
Senter for samiske studier. Gjelder reiser til hele verden. Reisestøtte på maks 50 000 NOK.

 

Ingvald Johansens Utdanningsfond for ungdom fra Troms

Formålet er å yte økonomisk støtte til ungdom fra tidligere Troms fylke som tar masterstudier ved UiT Norges arktiske universitet med sikte på å kvalifisere seg til stillinger innen medisin, akvamedisin, fiskeri- og havbruksvitenskap, økonomi (inklusiv statsautorisert revisor), industri og forretningsvirksomhet i landsdelen.            

Hvem kan søke:

Ungdom fra region vest i Troms og Finnmark fylkeskommune (tidligere Troms fylkeskommune) i forbindelse med masterstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

Søknad med dokumentasjon sendes digitalt til kongsbakken.vgs@tffk.no.

Søknadsfrist: 1. mars og 15. oktober

Kontaktinformasjon: 

Spørsmål kan rettes til rektor v/Kongsbakken VGS Tonje Holm, e-post tonje.holm@tffk.no, Telefon 776 47 304 / 93 227 937


Ansvarlig for siden: Svetlana Viktorovna Olsen
Sist endret: 16.04.2024 13.15
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne