høst 2024
VPL-2316 Vernepleierfaglig fordypning - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsmetode
 • Etisk og juridisk rammeverk for forskning
 • Akademisk skriving
 • Fordypning i vernepleiefaglig kompetanseområder

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kan beherske relevante uttrykksformer for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe.

Generell kompetanse

 • Har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting av brukers erfaring og kunnskap.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 440 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.09.2024 09:00 (Utlevering)
15.11.2024 14:00 (Innlevering)
0/1 8 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 09.12.2024–11.12.2024 1/1 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tema skisse Godkjent – ikke godkjent
Prosjektplan Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte på veiledning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Temaskisse
 • Prosjektplan
 • 50% obligatorisk oppmøte på veiledning

Mer info om vurderingsform oppgave

Skriftlig individuell hjemmeeksamen med justerende muntlig eksamen. Det åpnes for gruppe med inntil to (2) deltakere på den skriftlige delen.

Skriftlig oppgave må være bestått før man kan gå opp til justerende individuell muntlig eksamen.

Alle andre emner i bachelorprogrammet må være bestått for å få framstille seg til vurdering i emne VPL-2316.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Justerende muntlig kan justere karakteren på hjemmeeksamen opp eller ned innenfor hele karakterskalaen.

Hjemmeeksamen må være bestått før man kan gå opp til justerende individuell muntlig eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Bodø | Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VPL-2316
 • Tidligere år og semester for dette emnet