vår 2024
VPL-2015 Profesjonsutøvelse i organisasjoner - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

VPL-1210 Rehabilitering, habilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis (praksis 2), VPL-1211 Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse, VPL-1212 Velferd, psykisk helse, rus

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Vernepleierens yrkesrolle
 • Politiske styringssystem
 • Forvaltningens oppbygning og funksjon
 • Organisasjonskunnskap
 • Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid: IOP, koordinatorrollen, ansvarsgrupper.
 • Konflikt, konfliktforebygging og -håndtering
 • Saksbehandling
 • Kvalitetssikring, dokumentasjon og avvik, herunder varsling
 • Digital kompetanse
 • Arbeidslivets rettigheter og plikter

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for politiske og administrative beslutningsprosesser, de vanligste modellene for organisering og styring av velferdstjenester og rollen vernepleieren har som helse- og sosialpolitisk aktør
 • Kan redegjøre for sentrale samfunnsmessige strukturer, forvaltningen, samt den politiske beslutningsprosess, og hvordan disse føringene påvirker tjenesteutøvelsen og tjenestemottakeres livssituasjon
 • Kan redegjøre for hvordan mistanke eller kjennskap til seksuelle overgrep og andre overgrep skal håndteres

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for tjenestemottaker og ansatte, samt iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser
 • Kan anvende oppdatert kunnskap om juridiske, organisatoriske og samfunnsmessige forhold i tjenesteutøvelsen for å sikre deltakelse, inkludering, likeverd og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med tjenestemottakere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes forutsetninger, verdighet og behov
 • Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med tjenestemottakere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Generell kompetanse

 • Kan forebygge og løse konflikter
 • Kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger på individ- og systemnivå, har kunnskap om digital sikkerhet og kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode tjenester
 • Har innsikt i kvalitetsarbeid, kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk gjennom kvalitets-, varslings- og avvikshåndteringssystemer
 • Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til ulike gruppers rettigheter, for å bidra til deres selvbestemmelse og likeverdige samfunnsdeltakelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 240 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 14.02.2024 09:00 (Utlevering)
16.02.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: VPL-2015
 • Tidligere år og semester for dette emnet