vår 2024
VPL-2014 Tverrprofesjonelt samarbeid - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

VPL-1210 Rehabilitering, habilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis (praksis 2), VPL-1211 Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse, VPL-1212 Velferd, psykisk helse, rus

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Vernepleierens yrkesrolle

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner
 • Kan redegjøre for tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av virksomheter og nivåer

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling
 • Kan beherske relevante uttrykksformer for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre samhandling med tjenestemottakere, pasienter, pårørende, samt samhandle på tvers av profesjoner, ved bruk av relasjons-, kommunikasjons-, kultur- og ledelseskompetanse
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre profesjoner og sektorer, og gjennom samhandling bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, refleksjonsgrupper, prosjektarbeid, prosessorientert skriving, nettbaserte læringsaktiviteter og seminar.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe. Forventet arbeidsomfang er på ca. 120 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 11.03.2024–13.03.2024 3 Dager Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om praktisk eksamen

Tre dagers praktisk eksamen i grupper på opptil 5 kandidater.

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: VPL-2014
 • Tidligere år og semester for dette emnet