vår 2024
VPL-1313 Velferdsendring i praksis (praksis 3) - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Inkludering, likestilling og deltakelse
 • Etikk
 • Velferdsendring
 • Veiledning
 • Relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Innovasjon

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan beskrive praksisstedets funksjon og plassering innen velferdstjenestene, og redegjøre for lovgrunnlag og regler for praksisplassens tjenesteutøvelse

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å iverksette nødvendige tiltak, og/eller behandling ved sosiale problemer eller henvise videre ved behov
 • Kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling og deltakelse i alle deler av samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv
 • Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
 • Kan anvende ulike former for relasjonsbygging og kommunikasjon i samhandling med tjenestemottaker, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Kan anvende og vurdere anerkjente metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere tjenestemottakerens mål og behov som grunnlag for tiltak
 • Kan anvende individuelle planer i samarbeid med brukere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere, pårørende og andre tjenesteutøvere
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning av enkeltpersoner og grupper som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • Kan redegjøre for sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og anvende dette i sin tjenesteutøvelse overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet om problemstillinger som oppstår når selvbestemmelse utfordres, og gjennom dette bidra til utvikling av faglig forsvarlig praksis og forebygging av tvang
 • Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører
 • Kan møte andre mennesker med empati og respekt ut fra et perspektiv om likeverd, demokrati og deltakelse uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, kultur, livssyn og seksuell orientering
 • Kan redegjøre for relevante faglige og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse, og identifisere, reflektere over og håndtere disse gjennom anvendelse av faglig skjønn

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Til sammen en ukes for- og etterarbeid med forelesninger og gruppearbeid, samt sammenhengende praksis over 12 uker.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 520 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuelt skriftlig arbeid Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk veiledningsmøter Godkjent – ikke godkjent
Godkjent midtvurdering Godkjent – ikke godkjent
Godkjent sluttvurdering Godkjent – ikke godkjent
Individuelt refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semestret arbeidskravet ble tatt.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan få karakter i emnet.


Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: VPL-1313
 • Tidligere år og semester for dette emnet