høst 2024
VPL-1312 Velferd, psykisk helse, rus - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Velferd, sosial ulikhet og sosiale problemer
 • Psykiske lidelser blant barn, unge og voksne, med særskilt fokus på mennesker med utviklingshemming
 • Rus
 • Migrasjon
 • Miljøterapi
 • Didaktikk/ spesialpedagogikk/ pedagogisk tilrettelegging på systemnivå

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for symptomer og behandling av de vanligste psykiske lidelsene blant barn, unge og voksne.
 • Kan redegjøre for hvordan sosial ulikhet og sosiale problemer påvirker helse, med spesielt fokus på barn og unge.
 • Kan redegjøre for hvordan gjennom systematisk arbeid løse utfordringer på individ-, gruppe- og systemnivå med sikte på å muliggjøre god livskvalitet for mennesker i utsatte posisjoner, med særlig fokus på migranter, mennesker med psykiske lidelser og/ eller med rusproblemer.
 • Kan redegjøre for miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid innen psykiske helsevern, rusomsorgen og migrasjonsfeltet.
 • Kjenner til brukerdrevet innovasjon.

Ferdigheter

 • Kan kommunisere med og bygge relasjoner med mennesker med psykiske lidelser og/ eller rusutfordringer på en måte som fremmer vekst og utvikling.
 • Kan samtale med barn og unge om utfordrende tema som omsorgssvikt, vold og overgrep.

Generell

 • Kan kartlegge ressurser og tilrettelegge for innovativ brukerstyring.
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere miljøterapeutisk arbeid som fremmer velferd og god livskvalitet for mennesker i utsatte posisjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminar, dialogbasert samhandling og nettbaserte læringsaktiviteter.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 200 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 11.12.2024 09:00 (Utlevering)
12.12.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: VPL-1312
 • Tidligere år og semester for dette emnet