høst 2024
VPL-1311 Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Likeverd, inkludering, likestilling, ikke-diskriminering og deltakelse på ulike arenaer
 • Ulike forståelsesmodeller av funksjonshemming
 • Samfunnsskapte barrierer
 • Selvbestemmelse, medbestemmelse og medvirkning i et livsløpsperspektiv
 • Innovasjon
 • Urbefolkninger/ minoriteter
 • Spesialpedagogikk/ pedagogisk tilrettelegging på individnivå
 • Praktisk-estetiske fag
 • Juss: CRPD, likestillings- og diskrimineringsloven, forvaltningsloven og kvalitetsforskriften.
 • Seksualitet

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for hvordan fremme inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, kultur, funksjonsnedsettelse, diagnose, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, for å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • Kan redegjøre for konvensjoner, lover og regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter, og samiske tjenestemottakeres rettigheter som urfolk.
 • Kan redegjøre for forholdet mellom funksjonsevne, funksjonsnedsettelse og funksjonshemming, og reflektere over hvordan funksjonshemmende barrierer kan bygges ned.
 • Kan redegjøre for samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet.
 • Kan redegjøre for minoriteters rettigheter, og har forståelse for deres status som minoritet.
 • Kan redegjøre for begrepene utvikling og endring og hvordan skillet mellom dem har betydning for miljøterapeautisk arbeid, habilitering og rehabilitering.

Ferdigheter

 • Kan anvende oppdatert kunnskap om juridiske, organisatoriske og samfunnsmessige forhold i tjenesteutøvelsen for å sikre deltakelse, inkludering, likeverd og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne.
 • Kan drøfte livssituasjonen til personer med funksjonsnedsettelser ut fra et individ- og samfunnsperspektiv.
 • Kan ivareta barn og unges behov for behandling og/eller tjenester, og sikre deres medvirkning og rettigheter.

Generell kompetanse

 • Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til ulike gruppers rettigheter, for å bidra til deres selvbestemmelse og likeverdige samfunnsdeltakelse.
 • Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med tjenestemottakere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Læringsaktiviteter vil foregå i klasserom og ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Læringsaktiviteter vil også foregå blant annet i samarbeid med praksisfeltet og brukerrepresentanter. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 480 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 16.10.2024–18.10.2024 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektarbeid i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Prosjektarbeid i grupper. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksaminasjon.

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VPL-1311
 • Tidligere år og semester for dette emnet