vår 2024
VPL-1310 Rehabilitering, habilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis (praksis 2) - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0745 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse – og sosialfag, VPL-1301 Faget, yrket og yrkesrollen. Den helse- og sosialfaglige kompetansen, VPL-1303 Menneskets psykologi, utvikling og læring, VPL-1304 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp, VPL-1305 Vitenskap og samfunn, VPL-1306 Kommunikasjon og samhandling, VPL-1307 Kommunikasjon og relasjoner i praksis (praksis 1), VPL-1308 Miljøterapi, habilitering og rehabilitering, VPL-1309 Helse og omsorg

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Samhandling, kommunikasjon og brukermedvirkning
 • Omsorg
 • Etikk
 • Pleieprosedyrer
 • Kartlegging
 • Juridisk grunnlag for utøvelse av helse- og omsorgstjenester
 • Selvrefleksivitet og faglig forsvarlighet
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for aktuelle somatiske, psykiske og kognitive utfordringer hos tjenestemottakerne ved det aktuelle praksisstedet
 • Kan redegjøre for praksisstedets funksjon og plassering innen helse- og omsorgstjenestene, og beskrive lovgrunnlag og regler for praksisplassens tjenesteutøvelse

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap i utøvelse av beslutningsstøtte
 • Kan anvende og vurdere relevante og anerkjente metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
 • Kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
 • Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i pasientopplæring

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med brukere og andre, i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer
 • Kan identifisere og diskutere/ redegjøre for faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, samt reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn
 • Kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering skriftlig og muntlig for å bidra til utvikling av god praksis
 • Kan med utgangspunkt i tjenestemottakers ønsker, verdier, behov, forutsetninger, bakgrunn og utgangspunkt utøve koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Til sammen en ukes for- og etterarbeid med forelesninger og gruppearbeid, samt 9 ukers sammenhengende praksis.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 400 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig arbeid Godkjent – ikke godkjent
Midtvurdering Godkjent – ikke godkjent
Sluttvurdering Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan få karakter i emne.


Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VPL-1310
 • Tidligere år og semester for dette emnet