høst 2024
VPL-1309 Helse og omsorg - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Helsefremming og folkehelse i et livsløpsperspektiv
 • Omsorg
 • Rammer for helsefaglig yrkesutøvelse
 • Anatomi/ fysiologi
 • Sykdomslære
 • Hygiene og smitteforebyggende tiltak
 • Kliniske undersøkelser og kartleggingsmetoder
 • Pleieprosedyrer
 • Psykisk helse og psykiske lidelser blant eldre
 • Dokumentasjon av forsvarlig helsehjelp
 • Faglig skjønn
 • Gerontologi og geriatri
 • Anatomi og fysiologi
 • Pårørende

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan forklare og diskutere sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv.
 • Kan redegjøre for folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • Kan redegjøre for årsaker og forhold som påvirke somatikk og atferd generelt, og kognitive funksjonsnedsettelser spesielt.
 • Kan beskrive hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv.
 • Kan redegjøre for menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv.
 • Kan redegjøre for symptomer og behandling av de vanligste somatiske sykdommene innen fagområdet, samt for psykiske lidelser blant eldre og behandling av slike.
 • Kjenner til aktuelle pasientforløp.

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv.
 • Kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere og pårørende og andre tjenesteutøvere og kan forebygge og løse konflikter.

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp.
 • Kan redegjøre for relevante faglige og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse, og identifisere, reflektere over og håndtere disse gjennom anvendelse av faglig skjønn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering og dialogbasert samhandling og rollespill. Læringsaktivitetene vil foregå i klasserom, ved ferdighetssenter, og ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 480 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 05.12.2024–06.12.2024 1/2 25 Minutter Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 05.12.2024–06.12.2024 1/2 20 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

AFS skoleprøve Godkjent – ikke godkjent
Hygiene og smitteprøve Godkjent – ikke godkjent
Ferdighetstrening Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Digital test knyttet til hygiene og smitteforebyggende tiltak må være vurdert som godkjent før studenten kan delta i ferdighetstrening i klinisk læring.

Ferdighetstrening i klinisk læring med tilhørende kunnskapsgrunnlag med krav om 90 prosent deltakelse.

Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semesteret arbeidskravet er gjennomført.


Mer info om praktisk eksamen

Todelt eksamen hvor del 1 er en praktisk eksamen i grupper på inntil 5 kandidater. Praktisk gruppegjennomføring, rollespill, basert på situasjonsbeskrivelsen.

I tillegg til vurdering av gruppens rollespill, vurderes den enkelte kandidat individuelt.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Del 2 er en individuell muntlig eksamen.

For å kunne avlegge eksamensdel 2, må eksamensdel 1 være bestått. Ved ikke bestått på del 2, er det kun del 2 som må tas på nytt.


Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Finnsnes |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: VPL-1309
 • Tidligere år og semester for dette emnet