vår 2024
VPL-1308 Miljøterapi, habilitering og rehabilitering - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Habilitering, rehabilitering og miljøterapeutisk arbeid
 • Didaktikk på tiltaksnivå
 • Kartlegging, utredning og analyse
 • Livskvalitet og selvbestemmelse
 • Motivasjon
 • Velferdsteknologi
 • Praktisk-estetiske fag
 • Juridisk grunnlag for habilitering/ rehabilitering, og for tvungen helse- og omsorgshjelp
 • Selvrefleksivitet og faglig forsvarlighet i profesjonsutøvelsen

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering med mål om å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse
 • Kan redegjøre for miljøarbeid og miljøterapi som grunnlag for vernepleierens miljøterapeutiske arbeid
 • Kan identifisere og reflektere over oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, og på bakgrunn av dette gjøre rede for, begrunne og foreslå ulike former for miljøterapeutisk arbeid
 • Kan gjøre rede for velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Kan anvende og vurdere anerkjente metode i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere tjenestemottakerens mål og behov som grunnlag for tiltak

Generell kompetanse

 • Kan identifisere og reflektere over faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, simulering, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 240 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 23.05.2024 09:00 (Utlevering)
24.05.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Finnsnes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: VPL-1308
 • Tidligere år og semester for dette emnet