vår 2024
VPL-1307 Kommunikasjon og relasjoner i praksis (praksis 1) - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Samhandling og kommunikasjon
 • Faglig, etisk og juridisk forståelse i praksis
 • Intervju og observasjon
 • Bevisstgjøring rundt egen yrkesutøvelse

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for praksisstedets funksjon og plassering innen helse- og omsorgstjenestene
 • Kan presentere lovgrunnlag og regler for praksisplassens tjenesteutøvelse

Ferdigheter

 • Kan reflektere faglig og etisk over egne reaksjoner, påvirkning på andre og justere egen atferd og holdning under veiledning
 • Kan anvende aktiv lytting og ta initiativ og å delta i samtaler med tjenestemottakere og pårørende
 • Kan anvende faglig kunnskap og under veiledning bidra i utøvelse av beslutningsstøtte
 • Kan bruke intervju og observasjon som metode for å identifisere tjenestemottakers ønsker og behov

Generell kompetanse

 • Kan identifisere og vurdere faglige og etiske problemstillinger i tjenesteutøvelsen
 • Kan planlegge og gjennomføre samhandling med tjenestemottakere og andre relevante samarbeidspartnere ved bruk av relasjons- og kommunikasjonskompetanse
 • Kan dele egne erfaringer med andre og gjennom samhandling reflektere over hva som er god praksis innenfor fagområdet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Til sammen en uke for- og etterarbeid med forelesninger og gruppearbeid, samt ni ukers sammenhengende praksis.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 400 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig arbeid Godkjent – ikke godkjent
Veiledningsmøter Godkjent – ikke godkjent
Midtvurdering Godkjent – ikke godkjent
Sluttvurdering Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan få karakter i emne.


Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Finnsnes |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VPL-1307
 • Tidligere år og semester for dette emnet