høst 2024
VPL-1305 Vitenskap og samfunn - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Likeverd, inkludering, likestilling, ikke-diskriminering
 • Innføring i vitenskapsteori
 • Innføring i forskningsmetode
 • Innføring i sosiologi og sosialantropologi
 • Innføring helse- og sosialpolitikk
 • Innføring i velferdsstatens oppbygning og funksjon
 • Innføring i juss
 • Levekårene til personer med utviklingshemming

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for metoder for å kartlegge tjenemottakers ønsker og behov.
 • Kan redegjøre for begrepene inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, og beskrive hvordan disse politiske føringene kan bidra til å sikre likeverdige tjenester for ulike grupper i samfunnet.
 • Kan beskrive hvordan samfunnet er bygd opp, fungerer og endres, og hvordan enkeltmennesker påvirkes av det samfunnet og den kulturen de er en del av.
 • Kan redegjøre for sentrale menneskerettigheter, juridiske begreper og lovverk.
 • Kan beskrive sentrale forskningsmetoder.
 • Kan beskrive livssituasjonen til personer med utviklingshemming ut fra et individ- og samfunnsperspektiv.

Ferdigheter

 • Kan anvende intervju og observasjon som metode for kartlegging, samt vise til styrker og svakheter ved bruk av disse metodene.

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over ulike metoder for systematisk innhenting av data.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, prosessorientert skriving, samt øvelser.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 240 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.11.2024 09:00 (Utlevering)
14.11.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: VPL-1305
 • Tidligere år og semester for dette emnet