høst 2024
VPL-1304 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Innføring helse/ folkehelse
 • Legemiddelregning
 • Generell farmakologi
 • Grunnleggende førstehjelp og akutt sykdom

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for generell farmakologi, og ha kunnskap om legemidlers virkninger og bivirkninger.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering.
 • Kan definere folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming.

Ferdigheter

 • Kan beherske livreddende førstehjelp.

Generell kompetanse

 • Kan planlegge grunnleggende legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, nettbaserte læringsaktiviteter, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i grupper.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 160 timer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.09.2024 09:00
1/2 2 Timer Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 13.09.2024 09:00
1/2 2 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk førstehjelp Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Teoretisk og praktisk førstehjelp vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semestrert arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjoneksamen.

Ved kontinuasjonseksamen eller nytt eksamensforsøk (ny ordinær eksamen) må kun deleksamen som ikke er besått tas opp igjen.

Det settes opp tre eksamensforsøk for at kandidatene skal kunne følge progresjonen i studiet.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: VPL-1304
 • Tidligere år og semester for dette emnet