høst 2023
VPL-1209 Helse og omsorg - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Helsefremming og folkehelse i et livsløpsperspektiv
 • Omsorg
 • Rammer for helsefaglig yrkesutøvelse
 • Anatomi/ fysiologi
 • Sykdomslære
 • Hygiene og smitteforebyggende tiltak
 • Kliniske undersøkelser og kartleggingsmetoder
 • Pleieprosedyrer
 • Psykisk helse og psykiske lidelser blant eldre
 • Dokumentasjon av forsvarlig helsehjelp
 • Faglig skjønn
 • Gerontologi og geriatri.
 • Anatomi og fysiologi
 • Pårørende

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan forklare og diskutere sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv.
 • Kan redegjøre for folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • Kan redegjøre for årsaker og forhold som påvirke somatikk og atferd generelt, og kognitive funksjonsnedsettelser spesielt.
 • Kan beskrive hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv.
 • Kan redegjøre for menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv.
 • Kan redegjøre for symptomer og behandling av de vanligste somatiske sykdommene innen fagområdet, samt for psykiske lidelser blant eldre og behandling av slike.
 • Kjenner til aktuelle pasientforløp.

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv.
 • Kan planlegge og gjennomføre mårettede samarbeidsprosesser med brukere og pårørende og andre tjenesteutøvere og kan forebygge og løse konflikter.

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp.
 • Kan redegjøre for relevante faglige og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse, og identifisere, reflektere over og håndtere disse gjennom anvendelse av faglig skjønn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering og dialogbasert samhandling og rollespill.

Læringsaktivitetene vil foregå i klasserom, ved ferdighetssenter, og ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 480 timer inkludert selvstudium.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Digital test knyttet til hygiene og smitteforebyggende tiltak må være vurdert som godkjent før studenten kan delta i ferdighetstrening i klinisk læring.

Ferdighetstrening i klinisk læring med tilhørende kunnskapsgrunnlag med krav om 90 prosent deltakelse. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semesteret arbeidskravet er gjennomført.


Mer info om praktisk eksamen

Todelt eksamen hvor del 1 er en praktisk eksamen i grupper på inntil 5 kandidater. Praktisk gruppegjennomføring, rollespill, basert på situasjonsbeskrivelsen.

I tillegg til vurdering av gruppens rollespill, vurderes den enkelte kandidat individuelt.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Del 2 er en individuell muntlig eksamen.

For å kunne avlegge eksamensdel 2, må eksamensdel 1 være bestått. Ved ikke bestått på del 2, er det kun del 2 som må tas på nytt.


Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: VPL-1209
 • Tidligere år og semester for dette emnet