vår 2024
VPL-1206 Kommunikasjon og samhandling - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Kommunikasjon, samhandling og samarbeid, med særskilt fokus på personer med kognitiv svikt.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Relasjonsarbeid
 • Autonomi, selvbestemmelse, brukermedvirkning og beslutningsstøtte
 • Innføring i miljøterapi
 • Innføring i veiledning

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan gjøre rede for begrepene kommunikasjon, samhandling og samarbeid, og kan beskrive hvordan dette påvirkes av språk og kultur
 • Kan gjøre rede for begrepet relasjon og hvordan ulike former for kommunikasjon, samhandling og samarbeid kan påvirke relasjoner
 • Kan beskrive og forklare ulike kommunikasjon og samhandlingsprosesser på individ-, gruppe-, og systemnivå ut fra didaktiske relasjonsmodeller
 • Kan redegjøre for mestring og tilrettelegging for autonomi, brukermedvirkning, selvbestemmelse, selvhjelp og selvregulering

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap fra emnet for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleierfaglig arbeid

Generell kompetanse

 • Kan formidle, anvende og drøfte sentrale kommunikasjonsformer og kommunikasjonsferdigheter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling og øvelser.

Læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og evt. på andre arenaer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 160 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Praktisk eksamen 18.03.2024–20.03.2024 Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om praktisk eksamen

Tre dagers praktisk eksamen i grupper på opptil fem kandidater.

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: VPL-1206
 • Tidligere år og semester for dette emnet