høst 2023
VPL-1204 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Innføring helse/ folkehelse
 • Legemiddelregning
 • Generell farmakologi
 • Grunnleggende førstehjelp og akutt sykdom

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for generell farmakologi, og ha kunnskap om legemidlers virkninger og bivirkninger.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering.
 • Kan definere folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming.

Ferdigheter

 • Kan beherske livreddende førstehjelp.

Generell kompetanse

 • Kan planlegge grunnleggende legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, nettbaserte læringsaktiviteter, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i grupper.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 160 timer.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Praktisk og teoretisk førstehjelp vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.

Ved kontinuasjonseksamen eller nytt eksamensforsøk (ny ordinær eksamen) må kun deleksamen som ikke er bestått tas opp igjen.

Det settes opp tre eksamensforsøk for at kandidatene skal kunne følge progresjon i studiet.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: VPL-1204
 • Tidligere år og semester for dette emnet