høst 2024
VPL-1202 Introduksjon til vernepleieryrket, menneskets psykologi, utvikling og læring - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Fagets historie, utvikling og verdigrunnlag
 • Vernepleierens helse- og sosialfaglige rolle og kompetanse
 • Introduksjon til sentrale konvensjoner, lover og regler
 • Innføring av levekårene til personer med utviklingshemming
 • Læring og utvikling i livsløpsperspektiv
 • Introduksjon til didatikk
 • Lek og aktivisering
 • Dannelse
 • Emosjoner
 • Mestring og autonomi
 • Sosiologiske perspektiv på barndom og ungdom
 • Estetikk
 • Kognitive funksjonsnedsettelser, herunder utviklingshemming

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for vernepleieryrket som profesjon med særskilt fokus på inkludering, demokrati og likeverd
 • Kan beskrive fagområdets historie, vernepleierens samfunnsansvar og kunnskapsgrunnlag
 • Kan angi sentrale konvensjoner, lover og regler for å sikre ulike tjenestemottakeres rettigheter
 • Kan beskrive levekårene til personer med utviklingshemming i Norge i dag
 • Kan redegjøre for psykologisk, sosial og biologisk utvikling og læring i et livsløpsperspektiv
 • Kan redegjøre for pedagogiske teorier, ulike læringssyn og didaktiske prinsipper
 • Kan redegjøre for å reflektere over hvordan tilrettelegge for mestring og autonomi
 • Kan redegjøre for årsaker og forhold som påvirker kognisjon og atferd generelt, og kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt
 • Kan redegjøre for et sosiologisk perspektiv på barndom og ungdom, og barn og unges behov for tilrettelegging av tjenester

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å planlegge, iverksette, gjennomføre og evaluere ulike aktiviteter, samt tilrettelegge for lek, for barn og unge

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, aktiviteter og dialogbasert samhandling. Læringsaktivitetene vil foregå både indviduelt og i grupper på ulike arenaer.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 480 timer inkludert selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 12.11.2024–14.11.2024 45 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk prosjektarbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Praktisk prosjektarbeid vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semesteret arbeidskravet er tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VPL-1202
 • Tidligere år og semester for dette emnet