høst 2023
TYS-1111 Sted og kulturforståelse - 10 stp

Emnetype

Emnet inngår i årstudium i tysk og lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8-13 med tysk som fag 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå (ikke realfag). Ordinære og nettbaserte emner

Anbefalt forkunnskapskrav: TYS-0100 Innføringskurs i tysk(10 stp.) eller tysk nivå I/II fra videregående skole eller godkjenning fra undervisere i TYS-1001.


Innhold

Emnet tar for seg utvalgte områder i det tyskspråklige området i et historisk, kulturelt og multikulturelt perspektiv. Det kan være byer som Wien eller Berlin, en delstat eller et større område. Vi går i dybden, stiller spørsmål og åpner opp for refleksjon og diskusjon. Aktiv bruk av digitale aviser, tidsskrift og andre nettressurser til å innhente og kritisk vurdere informasjon om steder og tema vil være en sentral del av emnet. Gjennomgående har vi fokus på praktisk språkbruk, muntlig og skriftlig. I arbeidet med områdene og relevante tema, øver vi på å stille spørsmål, reflektere og diskutere på tysk. Vi ser også på grammatiske og pragmatiske likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk).

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om utvalgte geografiske områder innenfor tyskspråklig rom
 • innsikt i aktuelle kulturelle, historiske og/ eller politiske prosesser i tilknytning til området
 • oversikt over tyske medier og nettressurser
 • innsikt i likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk) med klare referanser til grammatikken

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lese tyskspråklige tidsskrift- og avisartikler om utvalgte emner
 • kan reflektere over og diskutere regionale og kulturelle særtrekk
 • har evne til å vurdere utsagn og begrep på en kritisk og reflektert måte
 • kan gjenkjenne og forklare likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk, fortrinnsvis norsk

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser, kollokviearbeid og eventuelle veiledningstimer (grupper eller individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelser og etterarbeid.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 04.12.2023 09:00 (Utlevering)
06.12.2023 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på et sekstimers skriveseminar.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet