vår 2023
TYS-1101 Tysk tekstlesing og tekstproduksjon med prosjektarbeid - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember (for emner som tilbys i vårsemesteret).

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i årsstudium i tysk og i lektorutdanning trinn 8-13 (for studenter med tysk som fag 1 eller fag 2). Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Innhold

Stikkord for det språklige arbeidet i dette emnet er lese, lytte, snakke, skrive. Du lærer å bruke digitale oppslagsverk som grammatikker, ordbøker, stilistiske hjelpemidler og andre språkressurser på nett. Du vil utvikle gode strategier i forhold til egen språkinnlæring, utvide ditt ordforråd og omsette dine grammatikk-kunnskaper i egen språkbruk. Tekstmaterialet vil være ulike sjangre med tema fra tysk litteratur- og kulturlivet, politikk- og samfunnsliv og samtidshistorie også innenfor de andre tyskspråklige landene. Emnet inneholder en prosjektdel, der du selv kan velge et tema, en sjanger eller et medium du ønsker å fordype deg i, som for eksempel litteratur, film, musikk, TV-serier, stand up, eller et tema fra tysk historie. Individuell veiledning og oppfølging på prosjektet er obligatorisk, og det skal inneholde både en muntlig og skriftlig formidlingsdel (se arbeidskrav).

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om deler av tyskspråklig kultur, samfunnsliv og samtidshistorie
 • inngående kunnskap om ett tema innenfor tysk kultur, samfunn eller historie
 • oversikt over digitale språkressurser (grammatikker, ordbøker)
 • innsikt i og bevissthet rundt egen språkinnlæring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • lese ulike tekstsjangre
 • forstå hovedtrekkene i lengre tekster
 • forstå tysk talespråk og føre samtaler om ulike tema på tysk
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på tysk
 • utføre et mindre prosjektarbeid under veiledning

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser, samskriving, gruppeveiledning og individuell veiledning. Emnet har fire timer organisert undervisning i uka, i tillegg kommer kollokviearbeid og veiledningstimer (gruppe og individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Information to incoming exchange students

This course is open for exchange students who fulfill the admission requirements (please see the "Admission requirements" section). The course should be taken as a part of a course package.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 22.05.2023 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 07.06.2023 09:00
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig utkast til prosjekt Godkjent – ikke godkjent
Individuell veiledning Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjo Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • innlevering av skriftlig utkast til mappetekstene, det vil si tre tekster, tre innleveringer. Én av tekstene kan skrives i gruppe med to eller tre.
 • innlevering av skriftlig utkast til individuelt prosjektarbeid
 • muntlig presentasjon av eget prosjekt

Mer info om mappevurdering

En mappeevaluering som består av til sammen fire tekster, hvorav tre kortere tekster med utgangspunkt i emnets tekstmateriale (ca 2 sider hver) og ett prosjektarbeid (ca 4 sider). Én av de kortere tekstene kan være skrevet i gruppe med to eller tre andre studenter. Sideantallet øker med antall medforfattere. Hvis to skriver sammen, må teksten være på ca. 4 sider, hvis tre på ca. 6 sider. De som skriver i lag må legge ved en logg der man redegjør for skriveprosessen og hvem som har skrevet hva.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen (ca. 20 min.) som tematisk tar utgangspunkt i mappetekstene. Studenten må ha bestått mappeeksamen før de får ta muntlig.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren "ikke bestått" til ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1101
 • Tidligere år og semester for dette emnet