høst 2023
TYS-1003 Elementær tysk syntaks II - 10 stp

Emnetype

​​Emnet inngår i årstudium i tysk og i tysk som fag 2 innenfor lektorutdanning trinn 8-13. Emnet kan tas som enkeltemne.​

Anbefalte forkunnskaper: TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser (10 studiepoeng) og TYS-1002 Elementær tysk syntaks I (10 studiepoeng).


Opptakskrav

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir i hovedsak en oversikt over verbalsyntaktiske emner som tempus/modus og infinitte formers syntaks. Her legges det særlig vekt på forskjellen mellom norsk og tysk tempusbruk, samt konjunktivbruken på tysk. Studentene lærer seg i tillegg å analysere enda mer komplekse tyske setninger enn i forrige semester, i særdeleshet med fokus på infinitte verbalformer og infinitivfraser.

Anbefalte forkunnskaper

TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser, TYS-1002 Elementær tysk syntaks I

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studentene skal ha tilegnet seg gode kunnskaper om alle områder innenfor elementær tysk syntaks.
  • Studentene skal ha utviklet god innsikt i og forståelse for tysk verbalsyntaks. Dvs. at de har fått kunnskaper om det tyske verbalsystemet med sin inndeling i ulike modi og bruken av de tyske tempusformene.

Ferdigheter:

  • Studentene skal kunne ta i bruk denne kunnskapen om det tyske verbalsystemet når de bruker målspråket produktivt og/eller reseptivt.
  • Studentene skal kunne ta i bruk denne kunnskapen om det tyske verbalsystemet i situasjoner der de veileder og korrigerer andres muntlige og skriftlige språkbruk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et øvelseskurs. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Emnet evalueres hvert tredje år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvningsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Tre hjemmeoppgaver med frist på ca. 7-10 dager.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TYS-1003
  • Tidligere år og semester for dette emnet