vår 2023
TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember (for emner som tilbys i vårsemesteret).

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i årsstudium i tysk og i lektorutdanning trinn 8-13 (for studenter med tysk som fag 1 eller fag 2). Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Innhold

Emnet gir opplæring i grunnleggende emner på områdene tysk fonetikk og formlære. Dessuten øves studentenes praktiske språkferdigheter gjennom skriftlige og muntlige øvelser, oversettelser fra norsk til tysk og andre (fler-) språklige oppgaver med refleksjonsfokus. I denne sammenheng tar studentene også i bruk digitale og tradisjonelle oppslagsverk både med tanke på eget språkbruk og med tanke på videreformidling i undervisningskontekster.

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har:

 • gode praktiske kunnskaper i tysk fonetikk slik at de kan veilede og korrigere egen og andres tyske uttale
 • grundige morfologi-kunnskaper slik at de kan produsere enklere skriftlige og muntlige tekster på tysk samt veilede og korrigere andres skiftlige og muntlige bruk av språket.

Ferdigheter

Studentene kan:

 • anvende sine grammatiske kunnskaper i praksis, dvs. ved muntlig og skriftlig produksjon og resepsjon av tyskspråklige tekster
 • bruke leksikalske og grammatiske oppslagsverk på en fortrolig måte

Læringsresultatet vil tilsvare nivå B1/B2 i henhold til GER (felleseuropeiske referanserammen for språk).


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et felles øvelseskurs for TYS-1001 og TYS-1002. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå.


Information to incoming exchange students

This course is open for exchange students who fulfill the admission requirements (please see the "Admission requirements" section). The course should be taken as a part of a course package.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 25.05.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig prøve i fonetikk Godkjent – ikke godkjent
2-timers skriftlig prøve i oversettelse ved instituttet Godkjent – ikke godkjent
2-timers skriftlig prøve i praktisk formlære ved instituttet Godkjent – ikke godkjent
Hjemmeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: Opplæringen i tysk fonetikk organiseres som et eget kurs i løpet av studiets første uker. Kurset avsluttes med en instituttintern muntlig prøve i fonetikk. Prøven evalueres med godkjent/ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 2+3: Det arrangeres to 2-timers instituttinterne skriftlige prøver i oversettelse og / eller praktisk formlære uten hjelpemidler. Prøvene annonseres på forhånd og deltagelse er obligatorisk. Prøvene evalueres med godkjent/ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 4: Studentene får en 1-ukes hjemmeoppgave i slutten av undervisningsfasen som inneholder både en oversettelse og oppgaver knyttet til praktisk formlære. Hjemmeoppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet