høst 2022
TEK-2601 Dronesystemer 1 - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet gir en innføring i ubemannede systemer med tilhørende komponenter, og gir også en introduksjon til konfigurasjon og dokumentasjon av disse. Eksempler på slike komponenter er batterier, propeller, kommunikasjonssystemer og systemoppbygning.  

Anbefalte forkunnskaper

AUT-2503 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten … 

 • har grunnleggende kunnskap om oppbygging av ubemannede systemer. 
 • har grunnleggende kunnskap om systemkomponenters funksjonen og samhandlingen mellom dem. 

Ferdigheter: 

Studenten … 

 • kan forstå begrensninger i forbindelse med valg av komponenter og utfordrende klima. 
 • kan sette opp og konfigurere enkle ubemannede system. 
 • kan identifisere enkle feil eller mangler ved ubemannede system og rette disse. 

Generell kompetanse: 

Studenten … 

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy. 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

20 timer forelesning. 

3-5 laboratorieøvinger. 


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022 09:00 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Sikkerhetsopplæring dronelab Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Gjennomført sikkerhetsopplæring dronelab 
 • Laboratorieøvinger

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-2601
 • Tidligere år og semester for dette emnet