høst 2023
TEK-1513 Innføring i ingeniørfag, automasjon - 5 stp

Emnetype

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet er forbeholdt studieprogrammene automasjon og droneteknologi. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

Konstruksjon, 2 sp

Utvikling, design og konstruksjon av mekaniske innretninger og presentasjon av tekniske løsninger med tegninger. Solidmodellering av komponenter og bearbeiding av disse, sammenstilling av komponenter til tekniske innretninger, presentasjon av design med standardiserte tekniske tegninger.

Programmering av reguleringssystem, 3 sp

Introduksjon til rapportskriving, programmering og reguleringsteknikk


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Har kunnskaper om konstruksjonsprosessen og regler for tekniske tegninger.
 • Har grunnleggende kunnskap om programmering og algoritmisk problemløsning.
 • Har grunnleggende kunnskap om reguleringsteknikk og PID-regulator.

Ferdigheter:

 • Kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kjenner noen prosesser for innovasjon og nytenkning, og kan bruke disse i eget konstruksjons- og prosjektarbeid.
 • Kan bruke programvare for solidmodellering og konstruksjon av mekaniske innretninger, og kan presentere tekniske løsninger med standardiserte tegninger.
 • Kan utvikle egne programmer for implementering av PID-regulator.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kan skriftlig og muntlig dele sine kunnskaper og erfaringer med fagfeller og samfunnsliv
 • Kan delta i prosjektarbeid og samarbeide i gruppe.
 • Kan bruke dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.
 • Kan løse reguleringstekniske problemer algoritmisk og implementere disse i programvare.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger. Undervisning på pc-lab. Prosjektarbeid i grupper.

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk.


Error rendering component

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene. Det er ikke krav om at begge deleksamenene som inngår i vurderingen av endelig karakter, skal tas opp igjen ved eventuelt nytt eksamensforsøk.

Info om vekting av eksamensdelene

Konstruksjonsoppgave med tekniske tegninger: Gruppeoppgave med 2 til 4 studenter per gruppe. Individuelle oppgaver kan bare unntaksvis aksepteres. Teller 4/10.

Programmering av reguleringssystem med prosjektrapport: Gruppeoppgave med 2 studenter per gruppe. Grupper med 1 eller 3 studenter kan bare unntaksvis aksepteres. Teller 6/10.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-1513
 • Tidligere år og semester for dette emnet