høst 2024
TEK-1512 Innføring i ingeniørfag - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199

Anbefalte forkunnskaper er matematikk R1 (S1 og S2) og Fysikk 1.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 10 stp

Innhold

Konstruksjon, 5 sp

Utvikling, design og konstruksjon av mekaniske innretninger og presentasjon av tekniske løsninger med tegninger. Solidmodellering av komponenter og bearbeiding av disse, sammenstilling av komponenter til tekniske innretninger, presentasjon av design med standardiserte tekniske tegninger.

HMS og bærekraft, 5 sp

Introduksjon til ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv. Prosjekt som arbeidsform. Viktigheten av HMS-studier. Måling & kvantifisering av miljøpåvirkninger. Bruk av GPS data for analyse av feltmålingsdata. Rapportering av undersøkelser. Funksjon og praktisk bruk av måleutstyr i HMS-arbeid, herunder

 • GPS for posisjonsbestemmelse
 • Gassmåler for gasskonsentrasjoner i luft
 • Støvmåler for partikkelmengder og -størrelser i luft
 • Lydmåler for støynivå fra maskiner eller omgivelsesstøy
 • Vannkvalitetsmålinger for pH, temperatur, elektrisk ledningsevne og oppløst oksygen i vann
 • Fotometer og spektrofotometer for vannforurensninger.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Har kunnskaper om konstruksjonsprosessen og om regler for tekniske tegninger.
 • Er kjent med metoder for målinger og datainnsamling, og krav til datasikkerhet.

Ferdigheter:

 • Kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kjenner noen prosesser for innovasjon og nytenkning, og kan bruke disse i eget konstruksjons- og prosjektarbeid.
 • Kan bruke programvare for solidmodellering og konstruksjon av mekaniske innretninger, og kan presentere tekniske løsninger med standardiserte tegninger.
 • Kan bruke måleutstyr til HMS-undersøkelser, og kan analysere feltmålingsdata ved hjelp av programvare

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kan skriftlig og muntlig dele sine kunnskaper og erfaringer med fagfeller og samfunnsliv.
 • Kan delta i prosjektarbeid og samarbeide i gruppe.
 • Kan bruke dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, pc-lab, feltarbeid, prosjektarbeid i grupper.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.09.2024 09:00 (Utlevering)
20.09.2024 14:00 (Innlevering)
1/2 1 Uker A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 12.11.2024 09:00 (Utlevering)
19.11.2024 14:00 (Innlevering)
1/2 1 Uker A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav for hjemmeeksamen HMS: (1) hver gruppe må levere en prosjektskisse som inkluderer tittelen på prosjektet, detaljer om det foreslåtte prosjektet, gruppenavnet og en liste over gruppemedlemmene (2 til 4 maks); (2) hver gruppe må presentere et utkast til rapportens funn før endelig innlevering

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene. Det er ikke krav om at begge deleksamenene som inngår i vurderingen, skal tas opp igjen ved eventuelt nytt eksamensforsøk.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1512
 • Tidligere år og semester for dette emnet