vår 2024
TEK-1509 Teknisk realfag - 20 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Høstsemester: matematikk + fysikk

Matematikk

 • Tall og tallregning. Brøk, potenser og røtter.
 • Algebra. Bokstavregning, parenteser og kvadratsetningene. Faktorisering. Polynomdivisjon.
 • Likninger. Lineære likninger med en og to ukjente, andregradslikninger, spesielle likninger av høyere orden, rasjonale og irrasjonale likninger.
 • Ulikheter. Enkle og doble ulikheter. Andregradsulikheter og rasjonale ulikheter
 • Grunnleggende trigonometri og geometri (areal og volumberegninger)
 • Generell trigonometri. Sinus- cosinus- og arealsetningen. De trigonometriske funksjonene. Trigonometriske likninger. Trigonometriske formler.
 • Derivasjon. Derivasjonsregler (produkt-, kvotient- og kjerneregelen). Funksjonsdrøfting av andre- og tredjegradsfunksjoner, rasjonalfunksjoner
 • Vektorregning i planet.
 • Integralregning og arealberegning av enkle polynomfunksjoner

Fysikk

 • Bevegelse med konstant akselerasjon.
 • Kraft og bevegelse. Krefter og tyngdekrefter. Newtons lover.
 • Mekanisk arbeid og energi. Effekt.
 • Statikk.
 • Mekanikk i væsker og gasser.
 • Termofysikk. Temperatur, indre energi, termofysikkens 1. og 2. lov, termisk stråling. Gasslovene.

Vårsemester

Matematikk

 • Logaritmer og eksponentialfunksjoner. Derivasjon og løsning av likninger. Drøfting av funksjoner.
 • Vektorregning i rommet. Regning med vektorkoordinater. Parallelle vektorer. Skalarprodukt, vektorprodukt og trevektorprodukt.
 • Integralregning. Flere typer funksjoner og integrasjonsmetoder.
 • Beregning av volum ved integrasjon. Skivemetoden for volumberegning.
 • Tallfølger og rekker. Aritmetiske og geometriske følger og rekker. Uendelige rekker.
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Ha kunnskaper i matematikk og fysikk som bidrar til å gi det nødvendige grunnlag for Matematikk 1, Matematikk 2, Fysikk og kjemi og linjefag i bachelor-utdanningen.
 • Ha grunnleggende kunnskaper innen algebra og løsning av flere typer likninger og ulikheter.
 • Ha innsikt i funksjoner med en variabel og kunne drøfte en funksjons egenskaper ved hjelp av derivasjon.
 • Ha kunnskaper om trigonometri og enkle trigonometriske likninger.
 • Kunne resonnere logisk og tolke grafer og beregningsresultater på en adekvat måte.
 • Ha grunnleggende forståelse av logaritme- og eksponentialfunksjoner.
 • Ha kunnskaper om bestemt og ubestemt integral. Forstå ulike integrasjonsmetoder.
 • Ha innsikt i vektorregning både i planet og i rommet.
 • Ha kunnskaper om trigonometri og enkle trigonometriske likninger.
 • Forstå enkle differensiallikninger.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om tallfølger og rekker.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning.
 • Ha kunnskaper om bruk av matematikk for å løse tekniske problemer.
 • Ha grunnleggende kunnskap i fysikk, herunder grunnstørrelser, masse, volum og tyngde.
 • Ha kunnskap om fart og bevegelse og kraft og bevegelse, arbeid og mekanisk energi.
 • Forstå grunnleggende prinsipper i mekanikk og statikk.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om mekanikk i væsker og gasser.
 • Ha kunnskap om termofysikk og bruk av gasslovene

Ferdigheter

 • Kunne løse matematikk- og fysikkproblemer innenfor de områdene kandidaten skal ha kunnskaper om.
 • Kunne analysere problemer og kunne bruke kunnskaper fra matematikk og fysikk for å løse dem.
 • Kunne anvende matematikk- og fysikk-kunnskaper for å utføre beregninger i forbindelse med aktuelle tekniske problemstillinger.
 • Kunne benytte databaserte hjelpemidler til beregninger og grafisk illustrasjon av funksjoner i matematikk og fysikk.

Generell kompetanse

 • Ha utviklet en presis matematisk språkbruk som muliggjør god kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, med andre om problemstillinger relatert til matematikk og anvendt matematikk, herunder fysikk.
 • Ha utviklet en bevissthet om viktigheten av matematisk formalisme for å kunne løse problemer ved hjelp av matematikk.
 • Ha utviklet forståelse for viktigheten av matematikk i ingeniørrelaterte sammenhenger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og regneøvelser individuelt og i grupper, supplert med nettbasert kunnskapsformidling.

Forelesninger gir oversikt over emnets faglige innhold (kunnskap) og inspirerer til egenaktivitet hos studentene (ferdigheter) ved at eksempler gjennomgås og fordelene ved bruk av kalkulator og andre beregningsverktøy illustreres.

Nettbasert formidling av forelesning supplert med faglig veiledning i nettmøter vil styrke studentenes teoretiske innlæring.

Regneøvelser forutsetter at studentene selv er aktive (ferdigheter). Under veiledning kan regneøvelsene føre til dypere forståelse (kunnskap) i vekselvirkning mellom instrumentelle aktiviteter og teori. En digital nettbasert øvings- og ressursbank skal ytterligere forsterke motivasjon til egentrening og å jobbe i grupper (fysisk og virtuelt).

Regneøvelser i grupper skal også være med på å utvikle studentenes kommunikative evner innenfor matematikk og fysikk (generell kompetanse).


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 5 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 3 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav oppfylles:

 • 80 % tilstedeværelse
 • bestått sommerkursprøve, to beståtte prøver på høstsemester og to beståtte prøver på vårsemester
 • 1 godkjent innlevering fra sommerkurset, 3 godkjente innleveringer per semester

Arbeidskrav må oppfylles på nytt hvis emnet tas på nytt.


Kontinuasjonseksamen

For kandidater med karakter F, tilbys det kontinuasjonseksamen for begge deleksamene.

Info om vekting av eksamensdelene

For å bestå emnet må begge deleksamene være bestått.

Sensor vil ta en skjønnsmessig vurdering av det endelige resultatet i emnet der deleksamen 1 teller ca. 70% og deleksamen 2 teller ca. 30%.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: TEK-1509
 • Tidligere år og semester for dette emnet