høst 2024
TEK-1509 Teknisk realfag - 20 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Høstsemester: matematikk + fysikk

Matematikk

 • Tall og tallregning. Brøk, potenser og røtter.
 • Algebra. Bokstavregning, parenteser og kvadratsetningene. Faktorisering. Polynomdivisjon.
 • Likninger. Lineære likninger med en og to ukjente, andregradslikninger, spesielle likninger av høyere orden, rasjonale og irrasjonale likninger.
 • Ulikheter. Enkle og doble ulikheter. Andregradsulikheter og rasjonale ulikheter
 • Grunnleggende trigonometri og geometri (areal og volumberegninger)
 • Generell trigonometri. Sinus- cosinus- og arealsetningen. De trigonometriske funksjonene. Trigonometriske likninger. Trigonometriske formler.
 • Derivasjon. Derivasjonsregler (produkt-, kvotient- og kjerneregelen). Funksjonsdrøfting av andre- og tredjegradsfunksjoner, rasjonalfunksjoner
 • Vektorregning i planet.
 • Integralregning og arealberegning av enkle polynomfunksjoner

Fysikk

 • Bevegelse med konstant akselerasjon.
 • Kraft og bevegelse. Krefter og tyngdekrefter. Newtons lover.
 • Mekanisk arbeid og energi. Effekt.
 • Statikk.
 • Mekanikk i væsker og gasser.
 • Termofysikk. Temperatur, indre energi, termofysikkens 1. og 2. lov, termisk stråling. Gasslovene.

Vårsemester

Matematikk

 • Logaritmer og eksponentialfunksjoner. Derivasjon og løsning av likninger. Drøfting av funksjoner.
 • Vektorregning i rommet. Regning med vektorkoordinater. Parallelle vektorer. Skalarprodukt, vektorprodukt og trevektorprodukt.
 • Integralregning. Flere typer funksjoner og integrasjonsmetoder.
 • Beregning av volum ved integrasjon. Skivemetoden for volumberegning.
 • Tallfølger og rekker. Aritmetiske og geometriske følger og rekker. Uendelige rekker.
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Ha kunnskaper i matematikk og fysikk som bidrar til å gi det nødvendige grunnlag for Matematikk 1, Matematikk 2, Fysikk og kjemi og linjefag i bachelor-utdanningen.
 • Ha grunnleggende kunnskaper innen algebra og løsning av flere typer likninger og ulikheter.
 • Ha innsikt i funksjoner med en variabel og kunne drøfte en funksjons egenskaper ved hjelp av derivasjon.
 • Ha kunnskaper om trigonometri og enkle trigonometriske likninger.
 • Kunne resonnere logisk og tolke grafer og beregningsresultater på en adekvat måte.
 • Ha grunnleggende forståelse av logaritme- og eksponentialfunksjoner.
 • Ha kunnskaper om bestemt og ubestemt integral. Forstå ulike integrasjonsmetoder.
 • Ha innsikt i vektorregning både i planet og i rommet.
 • Ha kunnskaper om trigonometri og enkle trigonometriske likninger.
 • Forstå enkle differensiallikninger.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om tallfølger og rekker.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning.
 • Ha kunnskaper om bruk av matematikk for å løse tekniske problemer.
 • Ha grunnleggende kunnskap i fysikk, herunder grunnstørrelser, masse, volum og tyngde.
 • Ha kunnskap om fart og bevegelse og kraft og bevegelse, arbeid og mekanisk energi.
 • Forstå grunnleggende prinsipper i mekanikk og statikk.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om mekanikk i væsker og gasser.
 • Ha kunnskap om termofysikk og bruk av gasslovene

Ferdigheter

 • Kunne løse matematikk- og fysikkproblemer innenfor de områdene kandidaten skal ha kunnskaper om.
 • Kunne analysere problemer og kunne bruke kunnskaper fra matematikk og fysikk for å løse dem.
 • Kunne anvende matematikk- og fysikk-kunnskaper for å utføre beregninger i forbindelse med aktuelle tekniske problemstillinger.
 • Kunne benytte databaserte hjelpemidler til beregninger og grafisk illustrasjon av funksjoner i matematikk og fysikk.

Generell kompetanse

 • Ha utviklet en presis matematisk språkbruk som muliggjør god kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, med andre om problemstillinger relatert til matematikk og anvendt matematikk, herunder fysikk.
 • Ha utviklet en bevissthet om viktigheten av matematisk formalisme for å kunne løse problemer ved hjelp av matematikk.
 • Ha utviklet forståelse for viktigheten av matematikk i ingeniørrelaterte sammenhenger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og regneøvelser individuelt og i grupper tilpasset til aktiv læring.

Regneøvelser i grupper skal også være med på å utvikle studentenes kommunikative evner innenfor matematikk og fysikk (generell kompetanse).

Bruk av verktøy til å visualisere og løse problemstilinger.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 6/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 4/10 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Sommerkurs Godkjent – ikke godkjent
Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav oppfylles:

 • 80 % tilstedeværelse. Fravær over 20 % / alternativer til tilstedeværelse avtales med emneansvarlig.
 • bestått sommerkursprøve
 • 1 godkjent innlevering fra sommerkurset
 • 3 godkjente innleveringer i matematikk per semester.
 • 2 godkjente innleveringer i fysikk

Arbeidskrav må oppfylles på nytt hvis emnet tas på nytt.


Mer info om mappevurdering

Mappekarakter teller 60 % mot endelig karakter og settes på grunnlag av:

 • én 5- timers juleprøve i matematikk
 • én 5- timers juleprøve i fysikk
 • én 5-timers vårprøve i matematikk

Alle elementene som inngår i mappa må ha karakter E eller bedre.


Kontinuasjonseksamen

For kandidater med karakter F, tilbys det kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: TEK-1509
 • Tidligere år og semester for dette emnet