høst 2024
TEK-1508 Teknisk språkføring - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter tilknyttet Y-vei ved UiT.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

YGR1600 Teknisk språkføring 10 stp

Innhold

a) Språket og kommunikasjonsprosessen: Grammatisk struktur og stilnivåer på norsk og engelsk, sakprosasjangrer, møter og debatter, generell argumentasjonsteknikk, forståelse og bruk av akademisk og teknisk språk, korrekt rettskriving og tegnsetting.

b) Skriftlig framstilling: Skriveprosesser, resonnerende framstilling og utgreiinger, rapporter, referater, notater og innkallinger, forretningsbrev og søknader, instruksjoner, elektroniske meldinger, debattinnlegg

c) Muntlig framstilling: Formelle og uformelle møte-, samtale- og diskusjonsøvinger, regler, roller, deltaking, ledelse/styring, framføring. Innholdselementene skal kunne dekkes både på norsk og engelsk.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Kjenne til rettskrivingsregler, ordklasser og setningsfunksjoner i norsk og engelsk språk.
 • Kjenne til sjangertrekk i ulike teoretiske og praktiske sakprosasjangrer.
 • Kjenne til relevant akademisk og teknisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Ferdigheter:

 • Kunne utarbeide språklig korrekte, strukturerte og situasjonstilpassede tekster innen ulike sakprosasjangrer på norsk og engelsk.
 • Kunne planlegge og gjennomføre formelle møter på norsk og engelsk.

Generell kompetanse:

 • Beherske daglig anvendelse av norsk og engelsk språk generelt og akademisk og teknisk fagterminologi spesielt innenfor ulike muntlige og skriftlige sjangrer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk i norsk-delen, engelsk i engelsk-delen.

Undervisning

Forelesninger, øvinger individuelt og i gruppe.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen - eng 1/2 4 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen - nor 13.12.2024 09:00
1/2 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Engelsk - innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Engelsk - praktisk muntlig gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Norsk - innlevering fagtekst Godkjent – ikke godkjent
Norsk - innleveringer fagprosasjanger Godkjent – ikke godkjent
Norsk - praktisk muntlig gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Som et minimum må følgende arbeidskrav være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen:

Engelsk-delen:

- To skriftlige innleveringer.

- Én praktisk muntlig gruppeoppgave

Norsk-delen:

- Én skriftlig innlevering knyttet til skriving av resonnerende tekst/analyse av fagtekst.

- Tre skriftlige innleveringer innen praktiske sakprosasjangrer.

- Én praktisk muntlig gruppeoppgave.

Arbeidskravene utføres som øvinger etter retningslinjer som gis ved utdeling, og leveres på emnets læringsplattform.

I tillegg er det også et arbeidskrav for alle studenter å være til stede i minst 70 % av undervisningen. Nettstudenter dokumenterer dette gjennom at de viser at de har vært pålogget til minst 70 % av undervisningen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Dersom kandidaten har strøket på én av deleksamenene trenger den bare å ta denne om igjen. Ved alle nye eksamensforsøk i emnet, har studenten anledning til kun å ta opp deleksamen som ikke er bestått.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1508
 • Tidligere år og semester for dette emnet