vår 2024
TEK-0015 Fysikk - realfagskurs - 0 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Søknadskode 9199.


Innhold

Emnet gir introduksjon til fysikkområdene mekanikk og statistikk i 1 og 2 dimensjoner, svingninger, væskestatikk, termofysikk, elektrisitetslære, atomfysikk og strålingsfysikk. Emnet inneholder fysikkforsøk med målinger og rapport.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atomfysikk og strålingsfysikk.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjøre beregninger på kinematiske, dynamiske og statiske problemstillinger i en og to dimensjoner
 • Kandidaten kan gjøre beregninger på arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk, termofysiske og strålingsfysiske problemstillinger, enkle elektriske kretser og bevaring av mekanisk energi og bevegelsesmengde.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøk på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport
 • Kandidaten kjenner til enkle anvendelser av numeriske løsningsteknikker

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieøvinger, obligatoriske regneøvinger og gruppearbeid m/veiledning.

Undervisningen strekker seg over 16 uker à 8 timer undervisning. Totalt timetall er 128 timer


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske arbeider Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

For studenter som har stryk eller gyldig fravær arrangeres kont.eksamen tidlig i august.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-0015
 • Tidligere år og semester for dette emnet