vår 2024
SYS-2680 Praksisforberedelse 3 - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2680 Praksisforberedelse 3 3 stp
SYD-2680 Praksisforberedelse 3 3 stp

Innhold

I dette emnet jobber kandidaten med ferdigheter og refleksjon som forberedelse til videre praksisstudier. Dette praksisemnet integrerer andre fag som grunnleggende sykepleie, anatomi og fysiologi, etikk, hygiene og kommunikasjon.

Hva lærer du

Ferdigheter:Kandidaten:

 • Kan i øvingssituasjoner vise samhandlingskompetanse i tverrprofesjonelle team som sikrer pasienten kulturell trygghet i et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp på tvers av virksomheter og nivåer.
 • Kan i øvingssituasjoner anvende relevante kunnskaper, kartleggingsverktøy og medisinskteknisk utstyr som sikrer kvalitet i sykepleie til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.
 • Kan observere, vurdere, iverksette og dokumentere relevante sykepleiefaglige tiltak i ulike øvingssituasjoner relatert til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.
 • Kan i øvingssituasjoner vise profesjonell relasjonskompetanse i komplekse situasjoner med mennesker i krise.
 • Kan i øvingssituasjoner utøve livreddende førstehjelp, lede skadestedsarbeid og samhandle i akuttmedisinske situasjoner.

Generell kompetanse:

 • Kan utøve relevant sykepleie i øvingssituasjoner relatert til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.
 • Kan i øvingssituasjoner utøve sykepleiefaglig ledelse i tverrprofesjonelt samarbeid om pasientsikkerhet og kvalitet i pasientforløp i behandlingskjeden.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. All undervisning i emnet er obligatorisk.

Simulering:

I simuleringssituasjoner innøver studentene ferdigheter i ulike praksisnære scenarier ved hjelp av rollespill og/eller bruk av simuleringsdukker. Gruppene kan bestå av studenter fra egen utdanning og hvis mulig, tverrprofesjonelt sammensatte studentgrupper.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYS-2680
 • Tidligere år og semester for dette emnet