høst 2024
SYS-2630 Bacheloroppgave - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven i sykepleie er et selvstendig, skriftlig akademisk arbeid som avslutter studentens utdanning i bachelor sykepleie.

Bacheloroppgavearbeidet er en fordypning i et fritt valgt tema som kan ha samiske perspektiver som skal knyttes til kunnskap om sykepleieprofesjonen, pasienter og/eller pårørende. Alle kunnskapsområder i utdanningen kan trekkes inn i bacheloroppgaven.

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven får studenten erfaring med fordypning innenfor et avgrenset område, og mulighet for å videreutvikle evne til faglig selvstendighet.

I bacheloroppgaven skal du gjøre et avgrenset litteratursøk for å anvende resultater fra forskning relevant for den valgte problemstillingen.

I emnet vil det bli undervist i følgende tema:

 • Forskningsprosess, forskningsmetode og forskningsdesign
 • Litteratursøk, kildekritikk, referanser og akademisk skriving
 • Forskningsetikk

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • kan gjøre rede for sykepleiers rolle og ansvar innenfor et avgrenset fordypningsområde
 • kan oppsummere relevant forskning og fagutvikling innenfor valgte fordypningsområde

Ferdigheter:

 • kan utarbeide en prosjektbeskrivelse med konkret tidsplan
 • kan formulere en tydelig sykepleiefaglig problemstilling som er mulig å besvare innenfor oppgavens rammer
 • kan gjennomføre et avgrenset litteratursøk
 • kan analysere og vurdere ulike kunnskapskilder og anvende disse i faglige resonnementer
 • kan presentere fagstoff på en selvstendig, logisk, kritisk og systematisk måte
 • kan anvende forskningsetiske retningslinjer relatert til oppgaveskriving

Generell kompetanse:

 • kan formidle og argumentere for styrker og svakheter ved egen studie
 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger
 • kan gjennom kritisk refleksjon, nytenkning og innovasjon bidra til utvikling av god sykepleiepraksis

kan planlegge og gjennomføre skriveprosjekter


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Det gis tilbud om tre veiledninger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.11.2024 14:00 (Innlevering) 6 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar med 90% tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
2 veiledningstimer Godkjent – ikke godkjent
Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYS-2630
 • Tidligere år og semester for dette emnet