vår 2024
SYS-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi - 6 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi 6 stp
SYD-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi 6 stp

Innhold

Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om sykepleiefaglig ledelse og organisering av helsetjenesten (bl.a. saksbehandling)
 • har bred kunnskap om kvalitet, pasientsikkerhet og helhetlig pasientforløp innenfor de ulike nivåene i helsetjenesten
 • identifiserer risikofaktorer og prinsipper for å redusere pasientskader i helsetjenesten
 • har bred kunnskap om sammenhengen mellom samfunn, helse og velferd
 • har innsikt i kvalitetsutvikling som krever innovasjon og velferdsteknologi
 • har innsikt i helsetjenestens prioriteringer og helsepolitiske føringer (bl.a. omsorgstrappa)
 • har bred kunnskap om hva kunnskapsbasert praksis innebærer
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelige begreper og teori i forståelse av egen praksis (kultursensitivitet, kulturell trygghet, globalisering m.m.)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere situasjoner der sentrale lovbestemmelser som regulerer helsetjenesten er relevante og vise anvendelse av disse
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan identifisere risikofaktorer og iverksette tiltak for å forebygge og redusere pasientskader i helsetjenesten
 • kan arbeide kunnskapsbasert i planleggingen av et prosjekt og utarbeide en prosjektskisse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egen rolle og kompetanse og kjenner til andre yrkesgruppers kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid (rolle og profesjonsidentitet).
 • kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenestene brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse
 • kan anvende kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
 • kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og pårørende, og kan tilpasse tjenesten i tråd med tilbakemeldinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.04.2024 09:00 (Utlevering)
09.04.2024 15:00 (Innlevering)
3 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Utarbeidelse av problemstilling Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: SYS-2620
 • Tidligere år og semester for dette emnet