vår 2023
SYS-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 2 - 6 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sykepleie, sykdomslære og farmakologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sykdomsprosesser, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til nevroser, personlighetsforstyrrelser, psykologiske og historiske traumer
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved nevroser, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk og psykologiske traumer også sett i et kulturelt perspektiv
 • har bred kunnskap om hvordan konsekvenser av kolonisering og fornorskning kan påvirke sykdomsutvikling hos samene
 • har kjennskap til tradisjonelle helbredelsesformer og hvordan disse benyttes av samiske pasienter
 • har kunnskap om medikamentell behandling og farmakologi knyttet til nevroser, personlighetsforstyrrelser og psykologiske traumer
 • har bred kunnskap om psykisk helse og hvordan nevroser, personlighetsforstyrrelser, avhengighetslidelser, rusmisbruk og psykologiske traumer har innvirkning på den psykiske helsen
 • har kunnskap om forekomst av og risikofaktorer for selvmord, med spesielt fokus på samiske pasienter og annen urbefolkning
 • har kunnskap om symptomlindring i palliativ- og terminal fase
 • har bred kunnskap om lindrende sykepleie og sykepleie i palliativ- og terminal fase og kjenner til ulike kartleggingsverktøy
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved, blod/lymfesykdommer, muskel og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer og kreft
 • har bred kunnskap om sykdomsprosesser, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til blod/lymfesykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer og kreft
 • har kunnskap om medikamentell behandling og farmakologi knyttet til blod/lymfesykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer og kreft

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere og anvende kunnskap fra sykdomslære og farmakologi til å planlegge faglig begrunnet sykepleie til overnevnte sykdommer
 • kan vurdere og anvende kunnskap om virkning og bivirkning av medikamentell behandling til overnevnte sykdommer
 • kan anvende relevante veiledningsmetoder for å fremme helse hos pasienter med kroniske lidelser og funksjonssvikt
 • kan anvende kartleggingsverktøy for å vurdere risiko for selvmord
 • kan anvende kartleggingsverktøy og integrere tradisjonelle samiske metoder til bruk i planlegging av lindrende sykepleie
 • kan foreslå forebyggende intervensjoner for å forebygge forverring av kronisk sykdom
 • kan være en samtalepartner rundt beslutning om, og bruk av tradisjonell medisin

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kombinere kunnskap og ferdigheter fra sykdomslære og farmakologi for å utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • kan anvende medisinsk terminologi i tverrprofesjonell samhandling
 • har grunnlag for å kunne delta i tverrfaglige diskusjoner om etiske dilemmaer i behandlingsvalg herunder også bruk av tradisjonelle samiske helbredelsesformer
 • har kunnskap om kommunikasjon til mennesker i alle livsfaser, i ulike tilstander og med ulik kulturell bakgrunn
 • har kunnskap om velferdsteknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2024

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.06.2023 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar tilsteteværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: SYS-2130
 • Tidligere år og semester for dette emnet