høst 2022
SYS-2120 Legemiddelregning og -håndtering - 2 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Legemiddelregning og -håndtering

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale begreper i legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om legemiddelregningens plass som en del av legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om hvordan legemiddelhåndteringen reguleres av lover og forskrifter

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utføre regneoperasjoner som gir riktig beregning av dose, styrke, mengde, hastighet og fortynning ved administrering av ulike legemidler, inkludert oksygen
 • kan utføre riktige regneoperasjoner om oppgitt dose pr kg kroppsvekt og i forhold til tidsenhet
 • kan utføre omregninger av aktuelle enheter
 • kan regne ut riktige tidsintervaller
 • har kunnskap om ulike måter å beregne infusjonshastighet
 • kan regne fortynning av legemidler i flytende form og tillaging og fortynning av stamløsning som skal gis som injeksjon eller infusjon
 • kan kontrollere egne utregninger og utføre korrekt dobbel-kontroll
 • kan vise alle utregninger i sine besvarelser med korrekte benevnelser
 • kan følge gjeldende avrundingsregler

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan prinsippene for praktisk legemiddelhåndtering
 • har forståelse for og kunnskap om hvordan opptre aktsomt og nøyaktig i legemiddelhåndteringen
 • utfører feilfrie regneoppgaver ved ulike administrasjonsmåter ved hjelp av begrepene dose, styrke og mengde, kontrollregning og gjeldende avrundingsregler
 • utfører korrekt egen- og dobbeltkontroll av legemiddelhåndteringsprosessen

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.09.2022 09:00
3 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. 
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 2
 • Emnekode: SYS-2120
 • Tidligere år og semester for dette emnet