høst 2022
SYS-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 1 - 9 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sykepleie, sykdomslære og farmakologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om patofysiologiske prosesser ved stress, kriser, sorg og hvordan historiske traumer kan bidra til sykdom og lidelser.
 • Ha kunnskap om urfolks helse- og sosiale utfordringer, nasjonalt og globalt.
 • har kunnskap om betydningen av innholdet i sentrale begreper som; doaivva/håp, birgejupmi/mestring, streassa/stress, heađit/kriser, moraš/sorgarbeid ja gillámušat eallima čađa/ lidelse i et livsløpsperspektiv.
 • har kunnskap om pediatriske sykdommer som kan føre til akutt kritisk sykdom hos barn og ungdom
 • har kunnskap om sykdommer som kan føre til akutt kritisk sykdom hos voksne
 • har bred kunnskap om sykepleie ved mottak, observasjon og stabilisering av akutt kritisk syke barn, ungdommer og voksne
 • har bred kunnskap om de spesielle ernæringsmessige utfordringene ved akutt og kritisk sykdom
 • har kunnskap om psykososiale konsekvenser ved akutt og kritisk sykdom for samiske pasienter og pårørende
 • har kunnskap om hvordan ulike kulturelle utrykk kan komme til syne ved akutt og kritisk sykdom og død
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved sykdommer knyttet til hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har kunnskap om medikamentell behandling knyttet til sykdommer i hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved infeksjons- og sepsisutvikling og ha særlig fokus på observasjoner og forebyggende tiltak knyttet til infeksjons- og sepsisfare i nordlige, rurale strøk
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til infeksjons- og sepsisutvikling
 • har kunnskap om medikamentell behandling knyttet til infeksjonssykdommer og sepsis
 • har bred kunnskap om psykisk helse og hvordan psykose og stemningslidelser har innvirkning på individet
 • har kunnskap om sykepleie ved psykoser og stemningslidelser og hvordan psykisk sykdom kan fortolkes i et kulturelt perspektiv
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til psykoser og stemningslidelser
 • har kunnskap om medikamentell og ikke medikamentell behandling knyttet til psykoser og stemningslidelser
 • har kunnskap om smerter som fenomen og om kartlegging og tiltak
 • har kunnskap om akutte og kroniske smerter, medikamentell- og ikke medikamentell smertebehandling
 • har kjennskap til ulike anestesiformer og medikamentell behandling knyttet til pre- og postoperativ sykepleie
 • har bred kunnskap om pre-, per- og postoperativ sykepleie
 • har kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved forstyrrelser i væske og elektrolyttbalansen
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer, behandling og komplikasjoner knyttet til forstyrrelser i væske og elektrolyttbalansen
 • har kunnskap om medikamentell- og ikke medikamentell behandling av væske- og elektrolyttbalansen
 • har kunnskap om normal fødsel og barselomsorg
 • har kunnskap om komplikasjoner i svangerskapet som raskt kan føre til livstruende tilstander for både mor og barn

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap fra sykdomslære og farmakologi til å planlegge og faglig begrunne sykepleie
 • kan møte pasientene med mål om å anerkjenne og forstå deres kulturelle tilhørighet, utjevne maktforhold og skape trygge relasjoner i sykepleie- og behandlingsforløpet
 • kan anvende kunnskap om, og gjøre rede for virkning og bivirkning av medikamentell behandling
 • kjenner til gjeldende dokumentasjonssystemer og sykepleieterminologien Internasjonal Classification of Nursing Practice (ICNP), samt bruken av denne i utarbeidelsen av veiledende planer
 • kan identifisere behov for samhandling og samarbeider tverrprofesjonelt
 • kan gjøre systematiske, kliniske vurderinger av pasientens tilstand
 • kan planlegge tiltak på bakgrunn av endringer i pasientens tilstand
 • kan benytte ulike vurderings- og screeningsverktøy for å identifisere og forebygge komplikasjoner

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i sykdomslære og farmakologi til å utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • forstår medisinsk terminologi
 • har kunnskap om betydningen av informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelse
 • har bred kunnskap om brukermedvirkning og Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
 • har kunnskap om personsentrert sykepleie
 • kan gjøre begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis i møte med teoretiske og praktiske problemstillinger i sykepleie 
 • kjenner til det til enhver tid gjeldende pasientsikkerhetsprogram og kan utøve sykepleie i tråd med dette
 • kan planlegge målrettede sykepleietiltak for å redusere uønskede hendelser, utjevne maktforhold og kulturelle barrierer

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.12.2022 09:00 (Utlevering)
20.12.2022 15:00 (Innlevering)
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse seminar Godkjent – ikke godkjent
Digital kunnskapstest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Digital kunnskapstest med fokus på sykdomslære (3t). Testen vurderes til godkjent - ikke godkjent

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. 
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 9
 • Emnekode: SYS-2110
 • Tidligere år og semester for dette emnet