høst 2021
SYS-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

8 ukers praksisstudium - 320 timer


Obligatorisk forkunnskapskrav

SYS-1180 Praksisforberedelse 1

Innhold

Grunnleggende sykepleie til pasienter. Utøvelse av grunnleggende hygiene og smittevern, praktiske prosedyrer, etikk og kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende. Helsefremming- og forebygging

Hva lærer du

Kunnskaper:  

Kandidaten:

 • kjenner til hvordan avdelingen/enheten er organisert og hvordan de ulike yrkesgruppene samarbeider i helsetjenesten
 • planlegger og leder eget arbeid i praksisstudier
 • har kunnskap om personsentrert sykepleie
 • reflekterer over betydningen av at mennesker har ulik kulturell bakgrunn, og kjenner til betydningen av bruk av tolk
 • viser forståelse og respekt for ulike forståelser av helse-, sykdom- og hva som gir helbredelse, og hva som er god helse for den enkelte
 • kjenner til tilnærminger for kommunikasjon med pasienter med ulike utfordringer
 • kjenner til veilednings- og undervisningsmetoder i grunnleggende sykepleie
 • har kunnskap om menneskets grunnleggende behov
 • kjenner til aldringsprosessen og eldre menneskers særegne behov 
 • kjenner til sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende funksjon
 • har kunnskap om lindrende omsorg og tiltak i livets sluttfase
 • kjenner til pasientsikkerhetsprogram og lovverk knyttet til pasienter og helsepersonell
 • kjenner til etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • planlegger og gjennomfører selvstendige vurderinger av sykepleie til mennesker i forhold til grunnleggende behov
 •  kommuniserer respektfullt med pasient, pårørende og kollegaer, og reflekterer over egne kommunikasjonsferdigheter
 • ivaretar pasienter og pårørende på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
 • utarbeider plan for sykepleien med utgangspunkt i pasientens behov
 • anvender kunnskap om psykisk og somatisk helse i helsefremmende og forbyggende tiltak i praksis
 • identifiserer risikofaktorer knyttet til pasienter, følger opp og foreslår relevante tiltak
 • anvender hygieniske prinsipper i utøvelsen av sykepleie
 • behersker smitteverntiltak for å forhindre spredning av uønskede mikrober
 • arbeider kunnskapsbasert ved bruk av vurderingsverktøy og praktiske prosedyrer i samhandling med pasienten
 • benytter kartleggings- og dokumentasjonssystemer i praksisstudiet
 • benytter teknologi, digitale løsninger og medisinskteknisk utstyr
 • reflekterer kritisk over egen og andres sykepleiefaglige yrkesutøvelse med bakgrunn i relevant kunnskap
 • benytter varslingssystem i akutte situasjoner, og iverksetter livreddende tiltak ved behov

 

Generell kompetanse:  

Kandidaten:

 • kommuniserer og samhandler med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • reflekterer over hvordan man selv framstår i møte med andre
 • identifiserer behov for tolk i pleie- og behandlings situasjoner  
 • reflekterer over majoritetskulturens innvirkning på pasienter med urfolks- og/eller minoritetsbakgrunn
 • kjenner til de sosiologiske begrepene makt/avmakt/motmakt, tvang, samtykkekompetanse, identitet og roller, og kan knytte disse opp mot praksisstudiene
 • opptrer i henhold til lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer, og er bevisst grenser for egen kompetanse
 •  kjenner til standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
 • planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser
 • samarbeider med pasienter, pårørende, andre yrkesgrupper og frivillige
 • formidler synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep og rusproblemer


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

Utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende under veiledning. Refleksjon med bakgrunn i praksiserfaringer og teori fra første studieenhet. Selvstudium. Utarbeidelse av sykepleieplan og andre skriftlige arbeider. Casebasert jobbing og refleksjon.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet:

 • Tre refleksjonslogger (faglig refleksjon med støtte i teori) som utgjør grunnlaget for en mappevurdering. En av loggene skal inneholde refleksjon over et møte med pasient som har et annet språk og/eller kultur enn studenten selv har. Kandidaten får tilbakemelding på alle tre logger fortløpende, men velger selv ut én logg, som kan bearbeides før den vurderes til godkjent/ikke godkjent av lærerveileder før sluttvurdering i praksisemnet. Alle tre leveres i Canvas. Utvalgt logg leveres i Wiseflow for endelig vurdering. Omfang: 750 - 1000 ord per logg.
 • Minimum 90% tilstedeværelse

Arbeidskrav må være godkjent før praksisemnet kan vurderes til bestått

Vurdering:

Individuell praksisvurdering.

Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått


 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYS-1190
 • Tidligere år og semester for dette emnet