vår 2023
SYS-1180 Praksisforberedelse 1 - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-2180 Praksisforberedelse 2 4 stp
SYD-2184 Praksisforberedelse 2 4 stp

Innhold

I dette emnet jobber kandidaten med ferdigheter og refleksjon som forberedelse til videre praksisstudier. Dette praksisemnet integrerer andre fag som grunnleggende sykepleie, anatomi og fysiologi, etikk, hygiene og kommunikasjon.

Hva lærer du

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • anvender grunnleggende ferdigheter i kommunikasjons-, relasjons- og veiledningskompetanse i øvingssituasjoner
 • utøver faglig forsvarlig pleie og stell, forflytning og leiring, samt kjenne til verdig pleie og omsorg ved livets slutt
 • kan reflektere over eget behov for tolk for å kvalitetssikre pleie og behandling·
 • Identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til miljø herunder hygieniske prinsipper og handling i henhold til smittekjeden
 • identifiserer og vurderer pasientens sensoriske og motoriske funksjon. Her kan nevnes hørsel, syn, lukt, smak, smerte samt kropps- og likevektssanser
 • identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til sirkulasjon, respirasjon, ernæring, eliminasjon og hygiene. Kunne systematisk følge opp, dokumentere og iverksette relevante tiltak i forhold til dette
 • kan identifisere, forebygge og behandle immobilitetskomplikasjoner·
 • kjenner til rutiner for varsling ved akutte situasjoner
 • anvender kartleggings-, vurderings -, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i grunnleggende sykepleie. Her kan nevnes SKUV, ABCDE, HHLR, VAR Healthcare, ernæringsscreening i sykepleieplan og dokumentasjon
 • identifiserer og utfører livreddende førstehjelp med undersøkelser og gjennomføring av HHLR etter gjeldende retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd
 • anvender medisinskteknisk utstyr til måling av blodtrykk, blodsukker, oksygenmetning m.m.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • planlegger og gjennomføre målrettede tiltak i sykepleien, for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten
 • kan kommunisere via tolk
 • kjenner til nasjonale kvalitetsindikatorer og standard terminologi i tråd med internasjonal klassifikasjon i dokumentasjon for sykepleiepraksis (ICNP)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

Undervisningen foregår ved arbeid i grupper med ulike tema, under veiledning fra lærer. Ulike simuleringsmodeller inngår.

Simulering:

I simuleringssituasjoner innøver studentene ferdigheter i ulike praksisnære scenarier ved hjelp av rollespill og/eller bruk av simuleringsdukker. Gruppene kan bestå av studenter fra egen utdanning og hvis mulig, tverrprofesjonelt sammensatte studentgrupper


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk test i grupper Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Praktisk test i grupper, med individuell vurdering til godkjent-ikke godkjent.
 • Minimum 90% tilstedeværelse

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYS-1180
 • Tidligere år og semester for dette emnet