vår 2023
SYS-1150 Vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og statsvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og statsvitenskap

Hva lærer du

Kunnskaper:Kandidaten:

 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønns­identitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • kjenner til vitenskapsteori og forskningsmetode
 • kjenner til Indigenous Methodology
 • har kunnskap om hvordan man kan oppdatere sin fagkunnskap
 • har kunnskap om etiske teorier og modeller
 • har kunnskap om tverrkulturell kommunikasjon
 • har kunnskap om oppbygningen og organiseringen av helsetjenestene inkludert samiske helsetjenestetilbud

Ferdigheter:Kandidaten:

 • Kan skrive en kort akademisk tekst med korrekte henvisninger
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan identifisere behov for og benytte tolketjenester
 • Kan identifisere sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker i ulike livsfaser, helsetilstand eller funksjonsnivå
 • Kan gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og modeller
 • Delta aktivt og fremme andres aktive deltakelse i tverrprofesjonelle grupper
 • Anvende etiske argumenter ved analyse av kasuistikker
 • Vurdere egne læringsstrategier i arbeid med emnet
 • Gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler
 • Gjøre rede for hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene
 • Gjengi referanser i tekst og referanseliste på en korrekt måte
 • Formidle fagstoff muntlig og skriftlig på en strukturert måte

Generell kompetanse:Kandidaten:

 • har kultur- og kommunikasjons- og samarbeidskompetanse
 • kan skrive en akademisk tekst, søke opp litteratur og benytte referansesystemer korrekt
 • kan beskrive organisering og oppgavefordeling i helsetjenestene i Norge, inkludert de samiske helsetjenestene
 • Kan anvende etisk teori

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

Introduksjons undervisning, nettstøttet kurs i alle tematikkene. Cases, gruppearbeid, veiledning, selvstudie. Bruk av film, diskusjon og refleksjon i etterkant av å ha sett film.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. 
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SYS-1150
 • Tidligere år og semester for dette emnet