vår 2023
SYS-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-1012 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp
SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp
SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp
MED-1701 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp

Innhold

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Hva lærer du

Etter gjennomført emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Navngir anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • Beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • Beskriver anatomisk oppbygning i betydningen
 • makroanatomisk: organ og organsystem
 • mikroanatomisk: celler og vev
 • Beskriver ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
 • Gjør rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • Gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen

Ferdigheter

 • Kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser

Generell kompetanse

 • Erkjenner at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

Forelesning, streamet forelesning, øving i laboratorium, studieoppgaver, gruppearbeid med og uten veiledning og selvstudier.

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

MCQ-test Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

MCQ-test. Det gis anledning til å gå opp til arbeidskravet MCQ-test inntil tre ganger.

Hensikt: Studenten skal vise kunnskap om i emnene anatomi, fysiologi og biokjemi. Studenten får erfaring i å gjennomføre digital test med flervalgsoppgaver, som er en av testformene som anvendes på eksamen.

Arbeidskravet er obligatorisk og gjennomføres individuelt. Arbeidskravet er en digital test med 30 flervalgsoppgaver med fire svaralternativer, hvorav ett svaralternativ er det riktige. Flervalgsoppgavene i testen utformes med utgangspunkt i læringsutbytte i anatomi, fysiologi og biokjemi. Studenten må svare riktig på 18 av 30 flervalgsoppgaver (60 % riktige svar) for å få arbeidskravet godkjent. Det gis ikke minus-poeng.


Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYS-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet