vår 2024
SYP-2690 Praksisstudier i sykepleiefaglig ledelse - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL bachelor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-2690 Praksisstudier i sykepleiefaglig ledelse 12 stp
SYS-2690 Praktiske studier i sykepleiefag og ledelse 12 stp

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskap om sykepleiernes faglige og administrative funksjon
 • har kunnskap om sykepleieres ansvar for undervisning og veiledning av pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • har kunnskap om metoder for brukermedvirkning på individ og systemnivå 
 • kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid 
 • har bred kunnskap om personsentrert omsorg
 • har bred kunnskap om etiske problemstillinger og sentrale begreper knyttet til pleie og behandling
 • har bred kunnskap om ulike kommunikasjonsmetoder- og verktøy 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan lede og administrere sykepleie til en gruppe pasienter og deres pårørende
 • kan utøve faglig ledelse og kvalitetssikring av sykepleietjenesten
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover og annet regelverk i sin tjenesteutøvelse
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk
 • kan anvende sykepleiefaglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrprofesjonell samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp
 • kan benytte metoder for å drive kontinuerlig kvalitetsutvikling 
 • kan finne og vurdere risikofaktorer av individuell, system og miljømessig karakter og iverksette tiltak
 • kan reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillinger i sykepleieutøvelsen.
 • kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning
 • kan reflektere og kritisk vurdere bruk av teknologi og digitale løsninger
 • kan anvende kunnskap om utredning, behandling og oppfølging for å understøtte pasientens medbestemmelse/samvalg

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • identifiserer og begrunner etiske spørsmål knyttet til pleie og behandling og inkluderer dette i praktisk handling
 • utøver sykepleie i henhold til Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
 • har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenestene pasientene/brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere
 • kan forebygge og løse konflikter
 • har innsikt i kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten
 • kan planlegge og gjennomføre målrettet samarbeid med andre tjenesteutøvere som sikrer trygg overføring av pasienter mellom de ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet, samt kunnskap om bruk av tolk
 • kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og pårørende, og kan tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende under veiledning. Refleksjon med bakgrunn i praksiserfaringer og teori fra første og andre studieenhet. Selvstudium. Casebasert jobbing og refleksjon.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Delta i veiledning av sykepleiestudenter i praksis dersom det er studenter fra underliggende kull ve Godkjent – ikke godkjent
Gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 90% tilstedeværelse.
 • Delta i veiledning av andre studenter, pasient, pårørende eller medarbeider ved gjeldende praksissted i løpet av perioden.
 • Gruppebasert framlegg i seminar. Hovedfokus er ledelse og organisering av tjenesten. Framlegget kan bygge på arbeidskrav/eksamen SYP 2620. I framlegget skal gruppen:
  • Reflektere over og diskutere ledelsesutfordringer sykepleiere står overfor i og utenfor institusjon.
  • Redegjøre for betydningen av å lede eget fag og fokus på sykepleiekvalitet og ansvar for sykepleietjenesten.
  • Anvende forsknings og erfaringsbaserte kunnskaper, metoder og tilnærmingsmåter i undervisning og veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og medstudenter.

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Hammerfest |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYP-2690
 • Tidligere år og semester for dette emnet